Rozwód - świadek - wezwanie na sprawę o rozwód


Poniżej prezentujemy, jak wygląda przykładowe wezwanie na rozprawę rozwodową świadka. 
Prosimy zwrócić szczególną uwagę na pouczenia, w tym w zakresie terminu 3 dni na składanie wniosku o zwrot kosztów stawiennictwa.

Wezwania – w zależności od sądu - mogą różnić się, także w zakresie udzielanych pouczeń.


Poznań, dnia 27 czerwca 2017 r.
Sygnatura akt I C 777/17/7
(w odpowiedzi należy podać datę i sygn. akt)
Jan Kowalski
ul. Słonych Paluszków 2/1
61-736 POZNAŃ

Termin:            29 września 2017 r. godz. 10:30     
Stawiennictwo: osobiste obowiązkowe

WEZWANIE ŚWIADKA

Sąd Okręgowy w Poznaniu I Wydział Cywilny wzywa Pana, aby w dniu 20 września 2017 r. o godz. 10:30 stawił się w tym Sądzie w sali nr 0001, gdzie będzie przesłuchany w charakterze świadka w sprawie z powództwa Agaty Kwaśniewskiej przeciwko Janowi Kwaśniewskiemu - o rozwód.
Sąd zwraca się z uprzejmą prośbą o udostępnienie numeru telefonu, celem umożliwienia Sądowi nawiązania bezpośredniego kontaktu w przypadku nagłej potrzeby procesowej. Informację proszę podać na piśmie, wskazując sygnaturę sprawy, bądź mailem na adres wydzial1@poznan.so.gov.pl.

NA ZARZĄDZENIE SĘDZIEGO
z up. Kierownika sekretariatu
stażysta Anna Walenty

Niniejsze pismo nie wymaga podpisu własnoręcznego na podstawie § 19 ust. 4 zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej jako właściwie zatwierdzone w sądowym systemie teleinformatycznym.


POUCZENIE
1.                   Każda osoba wezwana przez sąd jako świadek, biegły lub tłumacz powinna się stawić w miejscu, dniu i godzinie wskazanych w wezwaniu i pozostać do zwolnienia.
2.                   Za nieusprawiedliwione niestawiennictwo, nieuzasadnioną odmowę złożenia zeznań, przyrzeczenia lub opinii albo za nieusprawiedliwione opóźnienie w złożeniu opinii sąd skaże świadka, biegłego, tłumacza na grzywnę w kwocie do 5.000 zł (art. 274 § 1 k.p.c., art. 276 § 1 i art. 287 k.p.c. w zw. z art./ 163 § 1 k.p.c.), a w razie ponownego niestawiennictwa świadka – niezależnie od nałożenia nowej grzywny – może zarządzić jego przymusowe sprowadzenie (art. 274 § 1 k.p.c.).
3.                   Usprawiedliwienie niestawiennictwa z powodu choroby wymaga przedstawienia zaświadczenia potwierdzającego niemożność stawienia się na wezwanie sądu, wystawionego przez lekarza sądowego (art. 2141 § 1 k.p.c.). Informacje o miejscach, dniach i godzinach przyjęć lekarzy sądowych, wraz z ich imieniem i nazwiskiem oraz numerem telefonu, wywiesza się na tablicach w siedzibach sądów, prokuratur, komend i komisariatów Policji, innych organów uprawnionych do prowadzenia dochodzeń, okręgowej rady adwokackiej i rady okręgowej izby radców prawnych, właściwym dla obszaru właściwości danego sądu okręgowego, a także w miejscach wykonywania zawodu lekarza przez lekarzy sądowych [art. 8 ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 3 ustawy o lekarzu sądowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 123, poz. 849, z późn. zm.)].
4.                   Świadkowi, osobie towarzyszącej świadkowi, jeżeli świadek nie mógł stawić się na wezwanie sądu bez opieki tej osoby oraz biegłemu/tłumaczowi, nie będącemu funkcjonariuszem organów procesowych powołanych przez sąd, przysługuje zwrot kosztów podróży własnym samochodem lub innym odpowiednim środkiem transportu – z miejsca jego zamieszkania do miejsca wykonywania czynności sądowej na wezwanie sądu, noclegu oraz utrzymania w miejscu wykonywania czynności sądowej w wysokości rzeczywiście poniesionych, racjonalnych i celowych kosztów oraz zwrot zarobku lub dochodu utraconego z powodu stawiennictwa na wezwanie sądu, nawet gdyby pomimo stawienia się w sądzie świadek nie został przesłuchany. Utratę zarobku lub dochodu oraz wysokość pozostałych kosztów, związanych ze stawiennictwem w sądzie, świadek oraz osoba towarzysząca świadkowi, jeżeli świadek nie mógł stawić się na wezwanie sądu bez opieki tej osoby, powinni należycie wykazać (udokumentować) [art. 85 ust. 1, 3 i 4, art. 86 ust. 1 i 4, art. 87 ust. 1 oraz art. 88 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych]. Warunek racjonalności, celowości i rzeczywistej wartości, obowiązuje w przypadku pozostałych kosztów, czyli wynagrodzenia za utracony zarobek/dochód, kosztów noclegu i utrzymania.
5.                   Wnioskując o wypłatę wynagrodzenie za utracony zarobek/dochód, należy przedstawić zaświadczenie z zakładu pracy o wysokości utraconego wynagrodzenia w wysokości jego przeciętnego dziennego zarobku lub dochodu brutto, w oparciu o zasady, obowiązujące przy ustalaniu należnego pracownikowi ekwiwalentu pieniężnego za urlop. [art. 86 ust. 2 ustawy o kosztach w postępowaniu cywilnym] Na przedstawionym w Sądzie zaświadczeniu powinna widnieć adnotacja/oświadczenie Pracodawcy: „Wynagrodzenie we wskazanej kwocie nie zostanie pracownikowi wypłacone”. W przypadku osób, prowadzących własną działalność gospodarczą, należy przedłożyć deklarację podatkową za ostatni rok podatkowy. Górną granicę tych należności stanowi równowartość 4,6% kwoty bazowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, której wysokość, ustaloną według odrębnych zasad, określa ustawa budżetowa.
6.                   Wszelkie należności, przyznane w oparciu o rozliczenie stawki za kilometr, przejechany przy wykorzystaniu własnego samochodu, wypłacane są w pierwszej kolejności na konto bankowe wnioskodawcy, a w pozostałych przypadkach w kasie Sądu. Jednocześnie Sąd uprzejmie prosi, aby każdy, kto będzie wnioskował o zwrot należności, posiadał przy sobie numer własnego konta bankowego. Jeśli takiego nie ma, może podać numer konta innej osoby ze wskazaniem imienia, nazwiska i adresu korespondencyjnego tej osoby. Przyznane należności zostaną niezwłocznie przelane na podane przez wnioskodawcę konto bankowe.
7.                   Zwrot należności związanych ze stawiennictwem na wezwanie sądu nie przysługuje świadkowi zatrudnionemu w organie władzy publicznej, jeżeli powołany został do zeznawania w związku  z tym zatrudnieniem, W tym przypadku świadkowi służy prawo do należności na zasadach określonych w przepisach regulujących wysokość i warunki ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju tzn. na zasadzie  delegacji z macierzystej jednostki organu władzy publicznej [art. 88a ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych].
8.                   Biegłemu powołanemu przez sąd przysługuje wynagrodzenie za wykonaną pracę - w wysokości uwzględniającej wymagane kwalifikacja, potrzebny do wydania opinii czas i nakład pracy – oraz zwrot poniesionych przez niego wydatków niezbędnych do wydania opinii – na podstawie złożonego rachunku [art. 89. Ust. 1i 2 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych].
9.                   Tłumaczom przysięgłym przysługuje wynagrodzenie za wykonane czynności w wysokości określonej w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości w sprawie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego (Dz. U. z 2005 r. Nr 15, poz. 131, z późn. zm.).
10.               Biegłemu lub tłumaczowi wezwanemu przez sąd, w razie nieskorzystania z jego usług, przysługuje zwrot utraconego zarobku lub dochodu. Wynagrodzenie za utracony zarobek lub dochód przyznaje się biegłemu lub tłumaczowi, uwzględniając ich kwalifikacje i czas zużyty w związku z wezwaniem. Utratę zarobku lub dochodu oraz ich wysokość biegły lub tłumacz powinien należycie wykazać (udokumentować, z godnie z pkt. 5 pouczenia) [art. 90a ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych].
11.               Świadkowi oraz osobie towarzyszącej świadkowi, jeżeli świadek nie mógł stawić się na wezwanie Sądu bez opieki tej osoby, biegłemu lub tłumaczowi wezwanemu przez sąd w kilku sprawach na ten sam dzień, przyznaje się należności związane ze stawiennictwem na wezwanie Sądu tylko raz [art. 87 ust. 2 i art. 90b ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych].
12.               W wypadku gdy obowiązujące przepisy przewidują przyznanie stronie należności w związku z jej udziałem w postępowaniu sądowym, należności te przyznaje się stronie w wysokości przewidzianej dla świadków [art. 91 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych].
13.               Zwrot wydatków, utraconego zarobku lub dochodu, wynagrodzenia i kosztów podróży przyznaje się na wniosek świadka, biegłego lub tłumacza złożony na piśmie lub ustanie do protokołu rozprawy. Wniosek o przyznanie należności związanych ze stawiennictwem na wezwanie Sądu składa się ustanie do protokołu lub na piśmie, w terminie 3 dni od dnia zakończenia czynności z udziałem osoby uprawnionej do tych należności, a w przypadku osoby towarzyszącej świadkowi, jeżeli świadek nie mógł stawić się na wezwanie Sądu bez opieki tej osoby – w terminie 3 dni od zakończenia czynności z udziałem świadka, któremu ona towarzyszyła [art. 92 ust. 1 i 2 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych]. Wniosek złożony po upływie terminu podlega oddaleniu.
14.               Zasady ustalania należności określone zostały szczegółowo w ustawie z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w postępowaniu cywilnym [art. 85 – 93]. Jednocześnie Sąd informuje, że określone w przytoczonych przepisach stawki stanowią górny ich poziom, w związku  z czym Sąd zastrzega sobie prawo do ich indywidualnego ustalania.
15.               Pracodawca ma obowiązek zwolnić pracownika od pracy na czas niezbędny do stawienia się na wezwanie sądu; za czas tego zwolnienia pracodawca nie wypłaca pracownikowi wynagrodzenia, a jedynie wystawia zaświadczenie o utraconych zarobkach.  [§ 6 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy Dz. U. nr 60, poz. 281 ze zm.].
 • Dlaczego ludzie się rozwodzą
 • Rozwód-Nowy Partner- kiedy można rozpocząć nowy związek ?
 • Rozwód - Terapia małżeńska - Mediacja
 • Rozwód a inne sprawy dotyczące władzy rodzicielskiej i kontaktów z dzieckiem
 • Rozwód - Jak NIE LICZYĆ terminów
 • Pozew o rozwód z orzekaniem o winie
 • Rozwód - Czy pisanie na Facebooku to już zdrada ?
 • Czy warto mieć adwokata w sprawie o rozwód – część I
 • Pozew o Rozwód - Nie znam adresu małżonka - Jak rozpocząć sprawę
 • Pozew o rozwód – Kto pierwszy ten lepszy?
 • Rozwód Poznań Właściwy Wydział Sądu
 • Jak poradzić sobie z rozwodem ?
 • Portal Informacyjny Sąd Apelacyjny w Poznaniu - informacje o sprawach o rozwód i nie tylko
 • Ile kosztuje rozwód ? Ile kosztuje adwokat w sprawie o rozwód ?
 • Rozwód a zasiłek socjalny na seks
 • Rozwód statystyki - komu Władza Rodzicielska
 • Rozwód a uregulowanie kontaktów dziecka z dziadkami
 • Rozwód a władza rodzicielska zmiany w przepisach
 • Rozwód z winy znęcającego się małżonka - odszkodowanie za pobicie
 • Rozwód Poznań - nauczanie ks. Natanka o instytucji małżeństwa
 • Rozwód a Odwołanie Darowizny a Posty na Facebook'u
 • Rozwód a Ławnicy
 • Rozwód Poznań - O co pyta sąd na sprawie o rozwód?
 • Rozwód Poznań - Wpływ rozwodu na małoletnie dziecko
 • Pozew o rozwód bez orzekania o winie
 • Rozwód Poznań a Przemoc w Rodzinie
 • Rozwód Poznań - umowa o orzeczenie rozwodu bez orzekania winy
 • Uprawomocnienie się wyroku rozwodowego przed Sądem Okręgowym w Poznaniu
 • Sprawa o rozwód - Zachowanie terminów pism procesowych z UE
 • Sprawa o rozwód Sąd Okręgowy w Poznaniu – a Sąd Najwyższy
 • Rozwód Poznań - Jestem Mamy i Taty


 • Alimenty płatne do rąk - Adwokat Rozwód Poznań

  W sprawach o rozwód sądy orzekają niejednokrotnie o zaspokojeniu potrzeb rodziny na czas trwania sprawy o rozwód, względnie o alimentach, gdy jest to koniecznie.

  Rzecz w tym, że formułując obowiązek zapłaty alimentów od jednej osoby na rzecz drugiej, np. małoletnich dzieci, stosują bardzo często określoną formułkę w treści orzeczenia.

  Osoba, która nie jest prawnikiem,  często zakłada, że obowiązek zapłaty alimentów będzie sformułowany w ten sposób, że sąd nakaże płacić alimenty np. na dziecko i tak dokładnie to ujmie w wyroku.


  Rzecz w tym, że tak bezpośrednio sądy tego nie formułują. Wówczas w tym miejscu następuje pewne zaniepokojenie. Dla osób które nie są obeznane z prawem sformułowanie stosowanie w orzeczeniach przez sądy bywa zaskakujące i czasami rodzące obawy. Otóż sądy formułując obowiązek zapłaty alimentów czynią to mniej więcej w taki sposób:

  „Kosztami utrzymania i wychowania małoletnich dzieci stron obciąża obie strony i z tego tytułu zasądza od powoda na rzecz małoletniego dziecka tron ……… urodzonego  ……..w dniu ………. rentę alimentacyjną w wysokości 1200 zł ( słownie: tysiąc dwieście złotych) miesięcznie oraz na rzecz małoletniego dziecka stron ………   urodzonego w ……….. w dniu ...... rentę alimentacyjną w wysokości 1400zł ( słownie: tysiąc czterysta złotych) miesięcznie, łącznie 2600 zł miesięcznie, płatne z góry do 10 – tego każdego miesiąca DO RĄK matki dzieci wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie w przypadku opóźnienia w zapłacie którejkolwiek z kwot.”

  Podobnie jest w przypadku udzielania zabezpieczenia w trakcie sprawy o rozwód :

  „zobowiązać pozwanego do łożenia, w trybie zabezpieczenia, do czasu prawomocnego zakończenia postępowania rozwodowego,  kwoty po 1000 zł (słownie: tysiąc złotych) miesięcznie, płatnych DO RĄK powódki do 10-tego każdego miesiąca, wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie, począwszy od marca 2017 roku – tytułem zaspokojenia potrzeb rodziny”


  Powiększoną czcionką wskazano, czego dotyczy niejednokrotnie zapytania o interpretację do prowadzącego adwokata czy radcy prawnego. Pojawiające się pytania mają poniższą treść:
  Co to znaczy „do rąk”? Czy mogę też wpłacić na konto? Czy muszę osobiście dać do rąk? Co, jeśli nie będzie chciała przyjąć, czy może nasłać komornika? A co jeśli nie da mi potwierdzenia? Czy mogę dzieciom bezpośrednio przekazać wówczas pieniądze?

  Rzecz w tym, że część osób żyje w takim skłóceniu, że obawia się utrudnień we współpracy przy przekazywaniu środków. Najzwyczajniej obawia się, że mimo dobrej woli, może ponieść negatywne konsekwencje braku dostępu do „rąk” własnych drugiej strony.

  Otóż powyższe jest tylko i wyłącznie sformułowaniem i nie zmienia faktu, że alimenty są płatne np. na dzieci.


  Wyjaśniając bardziej przejrzyście w punktach kwestie organizacyjno-techniczne takich sformułowań:

  1.      Małoletnim dzieciom nie przekazujemy w takiej sytuacji pieniędzy bezpośrednio tj. do rąk dzieci;
  2.      Nie musimy prosić o rękę drugiej strony (zwłaszcza jak się rozwodzimy), żeby przekazać jej pieniądze;
  3.      Zawsze należy dbać o to, żeby mieć potwierdzenie zapłaty alimentów. W przypadku zatem zapłaty gotówką, należy mieć pewność, że otrzymamy potwierdzenie (pokwitowanie), które zaleca się zarchiwizować (np. zrobić foto, przechować dokument itp.);

  4.      Wystarczające jest wpłacenie zasądzonej kwoty alimentów na rachunek osoby wskazanej przez sąd;
  5.      Za datę wpłaty alimentów przyjmuje się datę wpłaty na konto uprawnionej osoby danej kwoty, a nie datę zlecenia przelewu;

  6.      Jeśli nie zna się rachunku danej osoby, czy też ta osoba nie posiada rachunku, a jest obawa, że ze względu na panujące między stronami napięte relacje, nie udzieli pokwitowania  - w takiej sytuacji zaleca się niezwłocznie poinformować o tym sąd. O ile taka sytuacja nastąpi. Ewentualnie przy przekazywaniu w takiej sytuacji alimentów bezpośrednio i ryzyka nie wydania pokwitowania, warto mieć świadka przekazywania środków i bezpośrednio poinformować sąd o zaistniałej sytuacji.

  W każdej sytuacji, w której są wątpliwości co do sposobu płacenia alimentów, zachęcamy do zapytania adwokata lub radcy prawnego, celem upewnienia się co do sposobu regulacji alimentów.


  1. Dlaczego ludzie się rozwodzą
  2. Rozwód-Nowy Partner- kiedy można rozpocząć nowy związek ?
  3. Rozwód - Terapia małżeńska - Mediacja
  4. Rozwód a inne sprawy dotyczące władzy rodzicielskiej i kontaktów z dzieckiem
  5. Rozwód - Jak NIE LICZYĆ terminów
  6. Pozew o rozwód z orzekaniem o winie
  7. Rozwód - Czy pisanie na Facebooku to już zdrada ?
  8. Czy warto mieć adwokata w sprawie o rozwód – część I
  9. Pozew o Rozwód - Nie znam adresu małżonka - Jak rozpocząć sprawę
  10. Pozew o rozwód – Kto pierwszy ten lepszy?
  11. Rozwód Poznań Właściwy Wydział Sądu
  12. Jak poradzić sobie z rozwodem ?
  13. Portal Informacyjny Sąd Apelacyjny w Poznaniu - informacje o sprawach o rozwód i nie tylko
  14. Ile kosztuje rozwód ? Ile kosztuje adwokat w sprawie o rozwód ?
  15. Rozwód a zasiłek socjalny na seks
  16. Rozwód statystyki - komu Władza Rodzicielska
  17. Rozwód a uregulowanie kontaktów dziecka z dziadkami
  18. Rozwód a władza rodzicielska zmiany w przepisach
  19. Rozwód z winy znęcającego się małżonka - odszkodowanie za pobicie
  20. Rozwód Poznań - nauczanie ks. Natanka o instytucji małżeństwa
  21. Rozwód a Odwołanie Darowizny a Posty na Facebook'u
  22. Rozwód a Ławnicy
  23. Rozwód Poznań - O co pyta sąd na sprawie o rozwód?
  24. Rozwód Poznań - Wpływ rozwodu na małoletnie dziecko
  25. Pozew o rozwód bez orzekania o winie
  26. Rozwód Poznań a Przemoc w Rodzinie
  27. Rozwód Poznań - umowa o orzeczenie rozwodu bez orzekania winy
  28. Uprawomocnienie się wyroku rozwodowego przed Sądem Okręgowym w Poznaniu
  29. Sprawa o rozwód - Zachowanie terminów pism procesowych z UE
  30. Sprawa o rozwód Sąd Okręgowy w Poznaniu – a Sąd Najwyższy
  31. Rozwód Poznań - Jestem Mamy i Taty
  Czy warto mieć Adwokata w sprawie o Rozwód - cz II

  Pytanie o udział w sprawie sądowej pełnomocnika adwokata lub radcy prawnego stawia sobie wiele osób, które zmuszone są przystąpić do sporu. Czy warto brać adwokata, czy warto ponosić ryzyko braku adwokata itp. 

  Są to jedne z częstszych pytań, nad którymi zastanawiają się przyszłe strony procesu. Poniżej przedstawiona jest druga część rozważań, na pojawiające się pytanie, czy warto brać adwokata lub radcę prawnego w sprawie o rozwód.  
  Jak widać odpowiedź na takie pytanie, kalkulacja ryzyka itp. związana jest w sprawie o rozwód z wieloma czynnikami. W tym niewątpliwie kwestią kosztów postępowania. Poprzedni wpis tj. cz. I – zawarto pod tym linkiem >>>>>>

  1. Gdy w rozwodzie strony spierają się o alimenty

  W sprawach o rozwód sąd obowiązkowo orzeka o alimentach na małoletnie dzieci. Zatem sąd nie ma wyboru i nie może odłożyć kwestii orzekania w tej kwestii do osobnego postępowania. Musi orzec jaką kwotę należy zapłacić tytułem alimentów. Kwestia alimentów, a zasadniczo – ich wysokość nie zawsze musi być sporna.

  Niemniej nawet jeśli jest to bezsporna wysokość, warto pamiętać, że alimenty mogą ulec zmianie. Teoretycznie każda zmiana okoliczności może skutkować zmianą alimentów. W praktyce jednakże zmiany alimentów nie następują z dnia na dzień. Do czasu zmiany okoliczności zasadniczo należy płacić czy otrzymywać poprzednio ustalone kwoty.

  Kolejna kwestia, to czy przedstawiono przed sądem zakres wszystkich wydatków. Dostępne w Internecie kalkulatory alimentacyjne pokazują, jak wiele czynników bywa uwzględnianych, a w praktyce czasami wiele jest pomijanych.  W sytuacji, gdy wysokość alimentów jest sporna, trzeba uwzględnić kilka czynników warunkujących ich wysokość (m.in. osobisty wkład w wychowanie, możliwości majątkowe, zarobkowe). Powstaje w takiej sytuacji pytanie, czy udało się w sposób prawidłowo ustalić kwotę alimentów i prawidłowo zabezpieczyć dzieci.

  Do tych czynników, które należy uwzględniać, warto dodać też i to, że alimenty na małoletnie dzieci z czasem się zmieniają, w zależności o dalszych czynników ogólnie nazywanych zmianą okoliczności. Dlaczego jest to ważne także przy orzekaniu alimentów. Otóż trzeba mieć na uwadze najbliższe perspektywy dotyczące sytuacji majątkowej każdej ze stron. Sytuację na najbliższy okres czasu. Tak, by dwa miesiące po rozwodzie, nie wnosić o zmianę alimentów, co część osób uznaje za naturalną ewentualność.

  Do tego na uwadze należy mieć sytuację majątkową  - w jaki sposób dokonać tej oceny i jej wpływu na wysokość alimentów, jaka jest praktyka przy ocenie przez sąd niektórych wydatków, obciążeń kredytowych.

  Należy ocenić, czy i w jakim zakresie jesteśmy w stanie sobie z tym poradzić i na ile istotna jest to kwestia, na ile jest to kwestia sporna, na ile małżonek w przyszłości będzie współpracował przy utrzymaniu  małoletnich dzieci, czy zawsze trzeba będzie występować o zmianę przez sąd, czy uda się w tym zakresie zawsze mieć konsensus itp.

  Warto pamiętać, że pierwsze ustalanie alimentów jest o tyle istotne, że kolejne wyroki w sprawie alimentów będą się odnosiły przy ocenie przez sąd, do tego na ile zmieniła się sytuacja od pierwszego okresu, gdy orzekano alimenty.  2. Gdy sprawa rozwodowa związana jest z majątkiem, podziałem majątku

  Zasadniczo w sprawach o rozwód Sąd orzeka o podziale majątku, tylko jeśli wniosek stron o dokonanie tego podziału jest zgodny. W innej sytuacji sąd nie rozpoznaje wniosku o podział majątku. Zatem teoretycznie w sytuacji zgodnego podziału majątku sięganie po pomoc adwokata lub radcy prawnego może zdawać się niecelowe. Rzecz w tym, że gdy chodzi bezpośrednio o pieniądze, tym bardziej warto dokonać kalkulacji. Im wartość majątku dzielonego wyższa, tym naturalnie wzrasta wysokość kwoty, jaką się ryzykuje, ponosząc konsekwencje braku udziału adwokata lub radcy prawnego w sprawie. Można powiedzieć, że im wyższa wartość dzielonego majątku, tym bardziej warto zastanowić się, czy tej procedury nie powinien dopilnować adwokat lub radca prawny, pomimo tego, że strony pierwotnie się porozumiały co do sprawy. Zapewne istotnym czynnikiem jest kalkulacja kosztów zastępstwa prawnego związana z podziałem majątku.

  Zasadniczo zalecane jest skorzystanie z wsparcia w sprawie o rozwód z pomocy adwokata lub radcy prawnego – jeśli między stronami jest spór dotyczący podziału majątku. Z tym, że trzeba sobie zdawać sprawę z tego, o czym już powyżej nadmieniono. Tzn. w razie sporu o podział majątku, sąd nie rozpozna wniosków dotyczących podziału majątku. Zatem faktycznie pomoc adwokata lub radcy prawnego miałaby w takim układzie miejsce dopiero po zakończeniu sprawy o rozwód lub równolegle w innej sprawie.
        3. Gdy małżonek nie zgadza się na rozwód

  Przyczyny wyrażania braku zgody na rozwód jako stanowisko procesowe mogą być różne. Zasadniczo można je podzielić na realne oraz fikcyjne tj. mające na celu jedynie utrudnić proces małżonkowi domagającemu się rozwodu.

  Przyczyn, które mogą uzasadniać odmowę zgody na rozwód może być kilka. Przykładowo – że za utrzymaniem małżeństwa przemawia dobro dziecka. W każdym przypadku daną kwestię faktyczną przedstawianą przez małżonka przekłada się na argumentację prawną. Zazwyczaj cytuje się także związane z tym orzecznictwo i poglądy tzw. doktryny prawa. Innymi słowy, w takiej sytuacji udział prawnika byłby wskazany, żeby uniknąć tworzonych obstrukcyjnie przeszkód do orzeczenia rozwodu.

  Bywa i też odwrotnie – udział adwokata lub radcy prawnego może pomóc scalić związek i pomóc stronom ostudzić emocje.  4.  Gdy jako małżonek nie zamierzam wyrazić zgody na rozwód


  Sytuacja jest podobna, jak powyżej. Przygotowanie się do sprawy rozwodowej, przy braku wyrażania zgody na rozwód wymaga z jednej strony weryfikacji szans powodzenia takiego stanowiska procesowego jeszcze przed przystąpieniem do sporu. Nie chodzi przecież o to, żeby tylko pójść do sądu i powiedzieć, że się nie zgadza z żądaniem rozwodu. Chodzi o to, żeby w takiej sytuacji realnie spróbować to uargumentować. Tak jak wskazano powyżej, czasami może być przydatna pomoc adwokata czy radcy prawnego do pomocy w ostudzeniu emocji, przekazaniu stanowiska, o zamiarze kontynuowania związku.  Przekonywanie o konieczności kontynuacji związku winno iść dwutorowo – z jednej strony należy próbować przekonać małżonka, z drugiej – sąd. W takich sytuacjach warto ocenić, czy łatwiej jest bezpośrednio docierać do drugiej strony czy pośrednio. Docelowo i ostatecznie adwokat ani radca prawny w dłuższej perspektywie, nie zastąpi jednak bezpośredniej komunikacji między małżonkami, zamierzającymi jednak być razem. Stąd też przy takim zamiarze należy mieć na względzie, że udział pełnomocnika w sprawie o rozwód celem porozumienia się z małżonkiem, to rozwiązanie w praktyce jedynie na czas procesu.

  W przyszłości spróbujemy przedstawić także inne sytuacje procesowe związane z rozwodem, dla osób rozważających wsparcie adwokata lub radcy prawnego.


  W razie wątpliwości zapraszamy do kontaktu z kancelarią w Poznaniu

  Tel 61 641 64 61  1. Dlaczego ludzie się rozwodzą
  2. Rozwód-Nowy Partner- kiedy można rozpocząć nowy związek ?
  3. Rozwód - Terapia małżeńska - Mediacja
  4. Rozwód a inne sprawy dotyczące władzy rodzicielskiej i kontaktów z dzieckiem
  5. Rozwód - Jak NIE LICZYĆ terminów
  6. Pozew o rozwód z orzekaniem o winie
  7. Rozwód - Czy pisanie na Facebooku to już zdrada ?
  8. Czy warto mieć adwokata w sprawie o rozwód – część I
  9. Pozew o Rozwód - Nie znam adresu małżonka - Jak rozpocząć sprawę
  10. Pozew o rozwód – Kto pierwszy ten lepszy?
  11. Rozwód Poznań Właściwy Wydział Sądu
  12. Jak poradzić sobie z rozwodem ?
  13. Portal Informacyjny Sąd Apelacyjny w Poznaniu - informacje o sprawach o rozwód i nie tylko
  14. Ile kosztuje rozwód ? Ile kosztuje adwokat w sprawie o rozwód ?
  15. Rozwód a zasiłek socjalny na seks
  16. Rozwód statystyki - komu Władza Rodzicielska
  17. Rozwód a uregulowanie kontaktów dziecka z dziadkami
  18. Rozwód a władza rodzicielska zmiany w przepisach
  19. Rozwód z winy znęcającego się małżonka - odszkodowanie za pobicie
  20. Rozwód Poznań - nauczanie ks. Natanka o instytucji małżeństwa
  21. Rozwód a Odwołanie Darowizny a Posty na Facebook'u
  22. Rozwód a Ławnicy
  23. Rozwód Poznań - O co pyta sąd na sprawie o rozwód?
  24. Rozwód Poznań - Wpływ rozwodu na małoletnie dziecko
  25. Pozew o rozwód bez orzekania o winie
  26. Rozwód Poznań a Przemoc w Rodzinie
  27. Rozwód Poznań - umowa o orzeczenie rozwodu bez orzekania winy
  28. Uprawomocnienie się wyroku rozwodowego przed Sądem Okręgowym w Poznaniu
  29. Sprawa o rozwód - Zachowanie terminów pism procesowych z UE
  30. Sprawa o rozwód Sąd Okręgowy w Poznaniu – a Sąd Najwyższy
  31. Rozwód Poznań - Jestem Mamy i Taty

  1 %

  Na chwilę odchodząc od tematyki prawnej

  Do wszystkich osób, które w ubiegłym roku szczęśliwie uzyskały dochód pozwalający na zadysponowanie 1%.

  Jak co roku, ogłoszenie, którego autentyczność potwierdzam osobiście. Dotyczy młodego chłopaka - Michała Mazur, który do sprawniejszego funkcjonowania potrzebuje ...kosztownego oprotezowania.


  A z spraw związanych z prawem - zwiastun :


  1. Dlaczego ludzie się rozwodzą
  2. Rozwód-Nowy Partner- kiedy można rozpocząć nowy związek ?
  3. Rozwód - Terapia małżeńska - Mediacja
  4. Rozwód a inne sprawy dotyczące władzy rodzicielskiej i kontaktów z dzieckiem
  5. Rozwód - Jak NIE LICZYĆ terminów
  6. Pozew o rozwód z orzekaniem o winie
  7. Rozwód - Czy pisanie na Facebooku to już zdrada ?
  8. Czy warto mieć adwokata w sprawie o rozwód – część I
  9. Pozew o Rozwód - Nie znam adresu małżonka - Jak rozpocząć sprawę
  10. Pozew o rozwód – Kto pierwszy ten lepszy?
  11. Rozwód Poznań Właściwy Wydział Sądu
  12. Jak poradzić sobie z rozwodem ?
  13. Portal Informacyjny Sąd Apelacyjny w Poznaniu - informacje o sprawach o rozwód i nie tylko
  14. Ile kosztuje rozwód ? Ile kosztuje adwokat w sprawie o rozwód ?
  15. Rozwód a zasiłek socjalny na seks
  16. Rozwód statystyki - komu Władza Rodzicielska
  17. Rozwód a uregulowanie kontaktów dziecka z dziadkami
  18. Rozwód a władza rodzicielska zmiany w przepisach
  19. Rozwód z winy znęcającego się małżonka - odszkodowanie za pobicie
  20. Rozwód Poznań - nauczanie ks. Natanka o instytucji małżeństwa
  21. Rozwód a Odwołanie Darowizny a Posty na Facebook'u
  22. Rozwód a Ławnicy
  23. Rozwód Poznań - O co pyta sąd na sprawie o rozwód?
  24. Rozwód Poznań - Wpływ rozwodu na małoletnie dziecko
  25. Pozew o rozwód bez orzekania o winie
  26. Rozwód Poznań a Przemoc w Rodzinie
  27. Rozwód Poznań - umowa o orzeczenie rozwodu bez orzekania winy
  28. Uprawomocnienie się wyroku rozwodowego przed Sądem Okręgowym w Poznaniu
  29. Sprawa o rozwód - Zachowanie terminów pism procesowych z UE
  30. Sprawa o rozwód Sąd Okręgowy w Poznaniu – a Sąd Najwyższy
  31. Rozwód Poznań - Jestem Mamy i Taty