Alimenty płatne do rąk - Adwokat Rozwód Poznań

W sprawach o rozwód sądy orzekają niejednokrotnie o zaspokojeniu potrzeb rodziny na czas trwania sprawy o rozwód, względnie o alimentach, gdy jest to koniecznie.

Rzecz w tym, że formułując obowiązek zapłaty alimentów od jednej osoby na rzecz drugiej, np. małoletnich dzieci, stosują bardzo często określoną formułkę w treści orzeczenia.

Osoba, która nie jest prawnikiem,  często zakłada, że obowiązek zapłaty alimentów będzie sformułowany w ten sposób, że sąd nakaże płacić alimenty np. na dziecko i tak dokładnie to ujmie w wyroku.


Rzecz w tym, że tak bezpośrednio sądy tego nie formułują. Wówczas w tym miejscu następuje pewne zaniepokojenie. Dla osób które nie są obeznane z prawem sformułowanie stosowanie w orzeczeniach przez sądy bywa zaskakujące i czasami rodzące obawy. Otóż sądy formułując obowiązek zapłaty alimentów czynią to mniej więcej w taki sposób:

„Kosztami utrzymania i wychowania małoletnich dzieci stron obciąża obie strony i z tego tytułu zasądza od powoda na rzecz małoletniego dziecka tron ……… urodzonego  ……..w dniu ………. rentę alimentacyjną w wysokości 1200 zł ( słownie: tysiąc dwieście złotych) miesięcznie oraz na rzecz małoletniego dziecka stron ………   urodzonego w ……….. w dniu ...... rentę alimentacyjną w wysokości 1400zł ( słownie: tysiąc czterysta złotych) miesięcznie, łącznie 2600 zł miesięcznie, płatne z góry do 10 – tego każdego miesiąca DO RĄK matki dzieci wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie w przypadku opóźnienia w zapłacie którejkolwiek z kwot.”

Podobnie jest w przypadku udzielania zabezpieczenia w trakcie sprawy o rozwód :

„zobowiązać pozwanego do łożenia, w trybie zabezpieczenia, do czasu prawomocnego zakończenia postępowania rozwodowego,  kwoty po 1000 zł (słownie: tysiąc złotych) miesięcznie, płatnych DO RĄK powódki do 10-tego każdego miesiąca, wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie, począwszy od marca 2017 roku – tytułem zaspokojenia potrzeb rodziny”


Powiększoną czcionką wskazano, czego dotyczy niejednokrotnie zapytania o interpretację do prowadzącego adwokata czy radcy prawnego. Pojawiające się pytania mają poniższą treść:
Co to znaczy „do rąk”? Czy mogę też wpłacić na konto? Czy muszę osobiście dać do rąk? Co, jeśli nie będzie chciała przyjąć, czy może nasłać komornika? A co jeśli nie da mi potwierdzenia? Czy mogę dzieciom bezpośrednio przekazać wówczas pieniądze?

Rzecz w tym, że część osób żyje w takim skłóceniu, że obawia się utrudnień we współpracy przy przekazywaniu środków. Najzwyczajniej obawia się, że mimo dobrej woli, może ponieść negatywne konsekwencje braku dostępu do „rąk” własnych drugiej strony.

Otóż powyższe jest tylko i wyłącznie sformułowaniem i nie zmienia faktu, że alimenty są płatne np. na dzieci.


Wyjaśniając bardziej przejrzyście w punktach kwestie organizacyjno-techniczne takich sformułowań:

1.      Małoletnim dzieciom nie przekazujemy w takiej sytuacji pieniędzy bezpośrednio tj. do rąk dzieci;
2.      Nie musimy prosić o rękę drugiej strony (zwłaszcza jak się rozwodzimy), żeby przekazać jej pieniądze;
3.      Zawsze należy dbać o to, żeby mieć potwierdzenie zapłaty alimentów. W przypadku zatem zapłaty gotówką, należy mieć pewność, że otrzymamy potwierdzenie (pokwitowanie), które zaleca się zarchiwizować (np. zrobić foto, przechować dokument itp.);

4.      Wystarczające jest wpłacenie zasądzonej kwoty alimentów na rachunek osoby wskazanej przez sąd;
5.      Za datę wpłaty alimentów przyjmuje się datę wpłaty na konto uprawnionej osoby danej kwoty, a nie datę zlecenia przelewu;

6.      Jeśli nie zna się rachunku danej osoby, czy też ta osoba nie posiada rachunku, a jest obawa, że ze względu na panujące między stronami napięte relacje, nie udzieli pokwitowania  - w takiej sytuacji zaleca się niezwłocznie poinformować o tym sąd. O ile taka sytuacja nastąpi. Ewentualnie przy przekazywaniu w takiej sytuacji alimentów bezpośrednio i ryzyka nie wydania pokwitowania, warto mieć świadka przekazywania środków i bezpośrednio poinformować sąd o zaistniałej sytuacji.

W każdej sytuacji, w której są wątpliwości co do sposobu płacenia alimentów, zachęcamy do zapytania adwokata lub radcy prawnego, celem upewnienia się co do sposobu regulacji alimentów.


 1. Dlaczego ludzie się rozwodzą
 2. Rozwód-Nowy Partner- kiedy można rozpocząć nowy związek ?
 3. Rozwód - Terapia małżeńska - Mediacja
 4. Rozwód a inne sprawy dotyczące władzy rodzicielskiej i kontaktów z dzieckiem
 5. Rozwód - Jak NIE LICZYĆ terminów
 6. Pozew o rozwód z orzekaniem o winie
 7. Rozwód - Czy pisanie na Facebooku to już zdrada ?
 8. Czy warto mieć adwokata w sprawie o rozwód – część I
 9. Pozew o Rozwód - Nie znam adresu małżonka - Jak rozpocząć sprawę
 10. Pozew o rozwód – Kto pierwszy ten lepszy?
 11. Rozwód Poznań Właściwy Wydział Sądu
 12. Jak poradzić sobie z rozwodem ?
 13. Portal Informacyjny Sąd Apelacyjny w Poznaniu - informacje o sprawach o rozwód i nie tylko
 14. Ile kosztuje rozwód ? Ile kosztuje adwokat w sprawie o rozwód ?
 15. Rozwód a zasiłek socjalny na seks
 16. Rozwód statystyki - komu Władza Rodzicielska
 17. Rozwód a uregulowanie kontaktów dziecka z dziadkami
 18. Rozwód a władza rodzicielska zmiany w przepisach
 19. Rozwód z winy znęcającego się małżonka - odszkodowanie za pobicie
 20. Rozwód Poznań - nauczanie ks. Natanka o instytucji małżeństwa
 21. Rozwód a Odwołanie Darowizny a Posty na Facebook'u
 22. Rozwód a Ławnicy
 23. Rozwód Poznań - O co pyta sąd na sprawie o rozwód?
 24. Rozwód Poznań - Wpływ rozwodu na małoletnie dziecko
 25. Pozew o rozwód bez orzekania o winie
 26. Rozwód Poznań a Przemoc w Rodzinie
 27. Rozwód Poznań - umowa o orzeczenie rozwodu bez orzekania winy
 28. Uprawomocnienie się wyroku rozwodowego przed Sądem Okręgowym w Poznaniu
 29. Sprawa o rozwód - Zachowanie terminów pism procesowych z UE
 30. Sprawa o rozwód Sąd Okręgowy w Poznaniu – a Sąd Najwyższy
 31. Rozwód Poznań - Jestem Mamy i Taty
Czy warto mieć Adwokata w sprawie o Rozwód - cz II

Pytanie o udział w sprawie sądowej pełnomocnika adwokata lub radcy prawnego stawia sobie wiele osób, które zmuszone są przystąpić do sporu. Czy warto brać adwokata, czy warto ponosić ryzyko braku adwokata itp. 

Są to jedne z częstszych pytań, nad którymi zastanawiają się przyszłe strony procesu. Poniżej przedstawiona jest druga część rozważań, na pojawiające się pytanie, czy warto brać adwokata lub radcę prawnego w sprawie o rozwód.  
Jak widać odpowiedź na takie pytanie, kalkulacja ryzyka itp. związana jest w sprawie o rozwód z wieloma czynnikami. W tym niewątpliwie kwestią kosztów postępowania. Poprzedni wpis tj. cz. I – zawarto pod tym linkiem >>>>>>

1. Gdy w rozwodzie strony spierają się o alimenty

W sprawach o rozwód sąd obowiązkowo orzeka o alimentach na małoletnie dzieci. Zatem sąd nie ma wyboru i nie może odłożyć kwestii orzekania w tej kwestii do osobnego postępowania. Musi orzec jaką kwotę należy zapłacić tytułem alimentów. Kwestia alimentów, a zasadniczo – ich wysokość nie zawsze musi być sporna.

Niemniej nawet jeśli jest to bezsporna wysokość, warto pamiętać, że alimenty mogą ulec zmianie. Teoretycznie każda zmiana okoliczności może skutkować zmianą alimentów. W praktyce jednakże zmiany alimentów nie następują z dnia na dzień. Do czasu zmiany okoliczności zasadniczo należy płacić czy otrzymywać poprzednio ustalone kwoty.

Kolejna kwestia, to czy przedstawiono przed sądem zakres wszystkich wydatków. Dostępne w Internecie kalkulatory alimentacyjne pokazują, jak wiele czynników bywa uwzględnianych, a w praktyce czasami wiele jest pomijanych.  W sytuacji, gdy wysokość alimentów jest sporna, trzeba uwzględnić kilka czynników warunkujących ich wysokość (m.in. osobisty wkład w wychowanie, możliwości majątkowe, zarobkowe). Powstaje w takiej sytuacji pytanie, czy udało się w sposób prawidłowo ustalić kwotę alimentów i prawidłowo zabezpieczyć dzieci.

Do tych czynników, które należy uwzględniać, warto dodać też i to, że alimenty na małoletnie dzieci z czasem się zmieniają, w zależności o dalszych czynników ogólnie nazywanych zmianą okoliczności. Dlaczego jest to ważne także przy orzekaniu alimentów. Otóż trzeba mieć na uwadze najbliższe perspektywy dotyczące sytuacji majątkowej każdej ze stron. Sytuację na najbliższy okres czasu. Tak, by dwa miesiące po rozwodzie, nie wnosić o zmianę alimentów, co część osób uznaje za naturalną ewentualność.

Do tego na uwadze należy mieć sytuację majątkową  - w jaki sposób dokonać tej oceny i jej wpływu na wysokość alimentów, jaka jest praktyka przy ocenie przez sąd niektórych wydatków, obciążeń kredytowych.

Należy ocenić, czy i w jakim zakresie jesteśmy w stanie sobie z tym poradzić i na ile istotna jest to kwestia, na ile jest to kwestia sporna, na ile małżonek w przyszłości będzie współpracował przy utrzymaniu  małoletnich dzieci, czy zawsze trzeba będzie występować o zmianę przez sąd, czy uda się w tym zakresie zawsze mieć konsensus itp.

Warto pamiętać, że pierwsze ustalanie alimentów jest o tyle istotne, że kolejne wyroki w sprawie alimentów będą się odnosiły przy ocenie przez sąd, do tego na ile zmieniła się sytuacja od pierwszego okresu, gdy orzekano alimenty.2. Gdy sprawa rozwodowa związana jest z majątkiem, podziałem majątku

Zasadniczo w sprawach o rozwód Sąd orzeka o podziale majątku, tylko jeśli wniosek stron o dokonanie tego podziału jest zgodny. W innej sytuacji sąd nie rozpoznaje wniosku o podział majątku. Zatem teoretycznie w sytuacji zgodnego podziału majątku sięganie po pomoc adwokata lub radcy prawnego może zdawać się niecelowe. Rzecz w tym, że gdy chodzi bezpośrednio o pieniądze, tym bardziej warto dokonać kalkulacji. Im wartość majątku dzielonego wyższa, tym naturalnie wzrasta wysokość kwoty, jaką się ryzykuje, ponosząc konsekwencje braku udziału adwokata lub radcy prawnego w sprawie. Można powiedzieć, że im wyższa wartość dzielonego majątku, tym bardziej warto zastanowić się, czy tej procedury nie powinien dopilnować adwokat lub radca prawny, pomimo tego, że strony pierwotnie się porozumiały co do sprawy. Zapewne istotnym czynnikiem jest kalkulacja kosztów zastępstwa prawnego związana z podziałem majątku.

Zasadniczo zalecane jest skorzystanie z wsparcia w sprawie o rozwód z pomocy adwokata lub radcy prawnego – jeśli między stronami jest spór dotyczący podziału majątku. Z tym, że trzeba sobie zdawać sprawę z tego, o czym już powyżej nadmieniono. Tzn. w razie sporu o podział majątku, sąd nie rozpozna wniosków dotyczących podziału majątku. Zatem faktycznie pomoc adwokata lub radcy prawnego miałaby w takim układzie miejsce dopiero po zakończeniu sprawy o rozwód lub równolegle w innej sprawie.
      3. Gdy małżonek nie zgadza się na rozwód

Przyczyny wyrażania braku zgody na rozwód jako stanowisko procesowe mogą być różne. Zasadniczo można je podzielić na realne oraz fikcyjne tj. mające na celu jedynie utrudnić proces małżonkowi domagającemu się rozwodu.

Przyczyn, które mogą uzasadniać odmowę zgody na rozwód może być kilka. Przykładowo – że za utrzymaniem małżeństwa przemawia dobro dziecka. W każdym przypadku daną kwestię faktyczną przedstawianą przez małżonka przekłada się na argumentację prawną. Zazwyczaj cytuje się także związane z tym orzecznictwo i poglądy tzw. doktryny prawa. Innymi słowy, w takiej sytuacji udział prawnika byłby wskazany, żeby uniknąć tworzonych obstrukcyjnie przeszkód do orzeczenia rozwodu.

Bywa i też odwrotnie – udział adwokata lub radcy prawnego może pomóc scalić związek i pomóc stronom ostudzić emocje.4.  Gdy jako małżonek nie zamierzam wyrazić zgody na rozwód


Sytuacja jest podobna, jak powyżej. Przygotowanie się do sprawy rozwodowej, przy braku wyrażania zgody na rozwód wymaga z jednej strony weryfikacji szans powodzenia takiego stanowiska procesowego jeszcze przed przystąpieniem do sporu. Nie chodzi przecież o to, żeby tylko pójść do sądu i powiedzieć, że się nie zgadza z żądaniem rozwodu. Chodzi o to, żeby w takiej sytuacji realnie spróbować to uargumentować. Tak jak wskazano powyżej, czasami może być przydatna pomoc adwokata czy radcy prawnego do pomocy w ostudzeniu emocji, przekazaniu stanowiska, o zamiarze kontynuowania związku.  Przekonywanie o konieczności kontynuacji związku winno iść dwutorowo – z jednej strony należy próbować przekonać małżonka, z drugiej – sąd. W takich sytuacjach warto ocenić, czy łatwiej jest bezpośrednio docierać do drugiej strony czy pośrednio. Docelowo i ostatecznie adwokat ani radca prawny w dłuższej perspektywie, nie zastąpi jednak bezpośredniej komunikacji między małżonkami, zamierzającymi jednak być razem. Stąd też przy takim zamiarze należy mieć na względzie, że udział pełnomocnika w sprawie o rozwód celem porozumienia się z małżonkiem, to rozwiązanie w praktyce jedynie na czas procesu.

W przyszłości spróbujemy przedstawić także inne sytuacje procesowe związane z rozwodem, dla osób rozważających wsparcie adwokata lub radcy prawnego.


W razie wątpliwości zapraszamy do kontaktu z kancelarią w Poznaniu

Tel 61 641 64 61 1. Dlaczego ludzie się rozwodzą
 2. Rozwód-Nowy Partner- kiedy można rozpocząć nowy związek ?
 3. Rozwód - Terapia małżeńska - Mediacja
 4. Rozwód a inne sprawy dotyczące władzy rodzicielskiej i kontaktów z dzieckiem
 5. Rozwód - Jak NIE LICZYĆ terminów
 6. Pozew o rozwód z orzekaniem o winie
 7. Rozwód - Czy pisanie na Facebooku to już zdrada ?
 8. Czy warto mieć adwokata w sprawie o rozwód – część I
 9. Pozew o Rozwód - Nie znam adresu małżonka - Jak rozpocząć sprawę
 10. Pozew o rozwód – Kto pierwszy ten lepszy?
 11. Rozwód Poznań Właściwy Wydział Sądu
 12. Jak poradzić sobie z rozwodem ?
 13. Portal Informacyjny Sąd Apelacyjny w Poznaniu - informacje o sprawach o rozwód i nie tylko
 14. Ile kosztuje rozwód ? Ile kosztuje adwokat w sprawie o rozwód ?
 15. Rozwód a zasiłek socjalny na seks
 16. Rozwód statystyki - komu Władza Rodzicielska
 17. Rozwód a uregulowanie kontaktów dziecka z dziadkami
 18. Rozwód a władza rodzicielska zmiany w przepisach
 19. Rozwód z winy znęcającego się małżonka - odszkodowanie za pobicie
 20. Rozwód Poznań - nauczanie ks. Natanka o instytucji małżeństwa
 21. Rozwód a Odwołanie Darowizny a Posty na Facebook'u
 22. Rozwód a Ławnicy
 23. Rozwód Poznań - O co pyta sąd na sprawie o rozwód?
 24. Rozwód Poznań - Wpływ rozwodu na małoletnie dziecko
 25. Pozew o rozwód bez orzekania o winie
 26. Rozwód Poznań a Przemoc w Rodzinie
 27. Rozwód Poznań - umowa o orzeczenie rozwodu bez orzekania winy
 28. Uprawomocnienie się wyroku rozwodowego przed Sądem Okręgowym w Poznaniu
 29. Sprawa o rozwód - Zachowanie terminów pism procesowych z UE
 30. Sprawa o rozwód Sąd Okręgowy w Poznaniu – a Sąd Najwyższy
 31. Rozwód Poznań - Jestem Mamy i Taty

1 %

Na chwilę odchodząc od tematyki prawnej

Do wszystkich osób, które w ubiegłym roku szczęśliwie uzyskały dochód pozwalający na zadysponowanie 1%.

Jak co roku, ogłoszenie, którego autentyczność potwierdzam osobiście. Dotyczy młodego chłopaka - Michała Mazur, który do sprawniejszego funkcjonowania potrzebuje ...kosztownego oprotezowania.


A z spraw związanych z prawem - zwiastun :


 1. Dlaczego ludzie się rozwodzą
 2. Rozwód-Nowy Partner- kiedy można rozpocząć nowy związek ?
 3. Rozwód - Terapia małżeńska - Mediacja
 4. Rozwód a inne sprawy dotyczące władzy rodzicielskiej i kontaktów z dzieckiem
 5. Rozwód - Jak NIE LICZYĆ terminów
 6. Pozew o rozwód z orzekaniem o winie
 7. Rozwód - Czy pisanie na Facebooku to już zdrada ?
 8. Czy warto mieć adwokata w sprawie o rozwód – część I
 9. Pozew o Rozwód - Nie znam adresu małżonka - Jak rozpocząć sprawę
 10. Pozew o rozwód – Kto pierwszy ten lepszy?
 11. Rozwód Poznań Właściwy Wydział Sądu
 12. Jak poradzić sobie z rozwodem ?
 13. Portal Informacyjny Sąd Apelacyjny w Poznaniu - informacje o sprawach o rozwód i nie tylko
 14. Ile kosztuje rozwód ? Ile kosztuje adwokat w sprawie o rozwód ?
 15. Rozwód a zasiłek socjalny na seks
 16. Rozwód statystyki - komu Władza Rodzicielska
 17. Rozwód a uregulowanie kontaktów dziecka z dziadkami
 18. Rozwód a władza rodzicielska zmiany w przepisach
 19. Rozwód z winy znęcającego się małżonka - odszkodowanie za pobicie
 20. Rozwód Poznań - nauczanie ks. Natanka o instytucji małżeństwa
 21. Rozwód a Odwołanie Darowizny a Posty na Facebook'u
 22. Rozwód a Ławnicy
 23. Rozwód Poznań - O co pyta sąd na sprawie o rozwód?
 24. Rozwód Poznań - Wpływ rozwodu na małoletnie dziecko
 25. Pozew o rozwód bez orzekania o winie
 26. Rozwód Poznań a Przemoc w Rodzinie
 27. Rozwód Poznań - umowa o orzeczenie rozwodu bez orzekania winy
 28. Uprawomocnienie się wyroku rozwodowego przed Sądem Okręgowym w Poznaniu
 29. Sprawa o rozwód - Zachowanie terminów pism procesowych z UE
 30. Sprawa o rozwód Sąd Okręgowy w Poznaniu – a Sąd Najwyższy
 31. Rozwód Poznań - Jestem Mamy i Taty

Rozwód - Czy Adwokat może zeznawać za Stronę?

Część osób udających się do kancelaria adwokata czy radcy prawnego często nie wie jak wygląda postępowanie sądowe. Poza doradztwem prawnym, adwokat lub radca prawny ma w wyobrażeniu tych osób być m.in. amortyzatorem emocji związanych z procesem sądowym. Zwłaszcza w sprawach, gdzie w grę wchodzą duże emocje czy osobiste intymne sprawy.

Dla niektórych osób, wyobrażenie o procesie i roli pełnomocnika bywa jednak odmienne od obowiązujących procedur. Zdarza się bowiem, że przygotowując się do sprawy, klienci kancelarii chcieliby, żeby odpowiadał za nich na pytania sądów – ich pełnomocnik.
                                           

Rzecz w tym, że tę potrzebę adwokat lub radca prawny może spełnić jedynie częściowo. Bowiem z jednej strony należy rozróżnić aktywność pełnomocnika w działaniach procesowych – składanie pism, reagowanie na rozprawie, ustne przedstawianie stanowiska w sprawie. Z drugiej należy odróżnić etap przesłuchania stron, który w sprawach o rozwód jest etapem obowiązkowym (w innych postępowaniach traktowany jest jako element pomocniczy). I tak – adwokat czy radca prawny będzie mógł na sali rozpraw odpowiadać na pytania sądu, dotyczące różnych zdarzeń, jednakże nie będzie mógł składać zeznań za klienta.Co to oznacza w praktyce. Otóż, pełnomocnik może pomóc sądowi zrozumieć sprawę, może przedstawić ustnie i pisemnie stanowisko swojego klienta, opisać stan faktyczny nawet w możliwie największych szczegółach. Nie może jednakże zabierać głosu za stronę, gdy dojdzie do przesłuchania stron.

Dla informacji – przez cały proces sądowy strona i jej pełnomocnik zasiadają w ławie na sali rozpraw po lewej lub prawej stronie sędziego. W etapie przesłuchania stron, strona jest proszona na środek sali, aby tam złożyć zeznania. Wówczas następuje owo zeznanie strony i jest to rodzaj dowodu procesowego. W tej sytuacji pełnomocnik zostaje w ławie i nie może udać się ze swoim klientem na środek sali. Co więcej, o ile w trakcie postępowania siedząc w bocznej ławie, klient może na bieżąco konsultować (maksymalnie dyskretnie) wszelkie kwestie z pełnomocnikiem, to podczas przesłuchania stron, gdy jest się na środku sali sądowej, kontakt z pełnomocnikiem jest praktycznie zakazany.

Przygotowanie do tego etapu to ważny element przygotowania procesowego. Zwłaszcza, że duża liczba osób występujących przed sądem, właśnie taką sytuację uznaje za najbardziej stresogenną.

Stąd też w każdej sprawie zachęcamy do korzystania z doradztwa i przygotowania do rozprawy przez kancelarią adwokata czy radcy prawnego.

Tel 61 641 64 61 1. Dlaczego ludzie się rozwodzą
 2. Rozwód-Nowy Partner- kiedy można rozpocząć nowy związek ?
 3. Rozwód - Terapia małżeńska - Mediacja
 4. Rozwód a inne sprawy dotyczące władzy rodzicielskiej i kontaktów z dzieckiem
 5. Rozwód - Jak NIE LICZYĆ terminów
 6. Pozew o rozwód z orzekaniem o winie
 7. Rozwód - Czy pisanie na Facebooku to już zdrada ?
 8. Czy warto mieć adwokata w sprawie o rozwód – część I
 9. Pozew o Rozwód - Nie znam adresu małżonka - Jak rozpocząć sprawę
 10. Pozew o rozwód – Kto pierwszy ten lepszy?
 11. Rozwód Poznań Właściwy Wydział Sądu
 12. Jak poradzić sobie z rozwodem ?
 13. Portal Informacyjny Sąd Apelacyjny w Poznaniu - informacje o sprawach o rozwód i nie tylko
 14. Ile kosztuje rozwód ? Ile kosztuje adwokat w sprawie o rozwód ?
 15. Rozwód a zasiłek socjalny na seks
 16. Rozwód statystyki - komu Władza Rodzicielska
 17. Rozwód a uregulowanie kontaktów dziecka z dziadkami
 18. Rozwód a władza rodzicielska zmiany w przepisach
 19. Rozwód z winy znęcającego się małżonka - odszkodowanie za pobicie
 20. Rozwód Poznań - nauczanie ks. Natanka o instytucji małżeństwa
 21. Rozwód a Odwołanie Darowizny a Posty na Facebook'u
 22. Rozwód a Ławnicy
 23. Rozwód Poznań - O co pyta sąd na sprawie o rozwód?
 24. Rozwód Poznań - Wpływ rozwodu na małoletnie dziecko
 25. Pozew o rozwód bez orzekania o winie
 26. Rozwód Poznań a Przemoc w Rodzinie
 27. Rozwód Poznań - umowa o orzeczenie rozwodu bez orzekania winy
 28. Uprawomocnienie się wyroku rozwodowego przed Sądem Okręgowym w Poznaniu
 29. Sprawa o rozwód - Zachowanie terminów pism procesowych z UE
 30. Sprawa o rozwód Sąd Okręgowy w Poznaniu – a Sąd Najwyższy
 31. Rozwód Poznań - Jestem Mamy i Taty