Rozwód - Jak NIE LICZYĆ terminów

Temat obliczania terminów pojawia się praktycznie w każdej sprawie sądowej. Także w spawie o rozwód. Zresztą ta kwestia pojawiła się niedawno u jednej z osób samodzielnie występującej przed sądem, która zapytała o powyższe.

W czym jest kłopot przy obliczaniu terminów?

Sądy niejednokrotnie wyznaczają stronom obowiązek dokonania określonej czynności. Do tego wyznaczają termin na jej dokonanie. Czasami sąd zastrzega negatywne skutki procesowe w przypadku nie dokonania określonej czynności w wyznaczonym terminie. O wyznaczeniu terminu strona może się dowiedzieć z pisma od sądu, albo też bezpośrednio na rozprawie.

Kwestia terminów jest także wyznaczana bezpośrednio przez ustawodawcę. Przykładowo część środków zaskarżenia musi dla swojej skuteczności być złożona w odpowiednim terminie. Przykładowo apelacja w sprawie o rozwód musi być złożona w terminie 14 dni od dnia otrzymania odpisu wyroku wraz z uzasadnieniem. Zażalenie na zabezpieczenie w sprawie o rozwód musi być złożone najpóźniej w terminie 7 dni od daty otrzymania postanowienia wraz z uzasadnieniem. (Na marginesie, w powyższych przykładach przysługuje 7 dniowy termin na złożenie wniosku o uzasadnienie wyroku albo postanowienia).

Jak widać – w trakcie postępowania może pojawić się wiele zobowiązań określających termin na dokonanie czynności.Część osób, która otrzymuje zobowiązanie do dokonani jakieś czynności np. 14 dni pospiesznie przeszukuje kalendarz, celem obliczenia i ustalenia kiedy minie wskazany termin – i następuje liczenie dni wolnych od pracy składających się na taki termin. Niektórzy pomijają przy obliczaniu takiego terminu soboty i niedziele i święta. Niektórzy przyjmują jeszcze inny sposób obliczania terminów i pomijają przy obliczaniu inne dni, nie wliczając ich do upływającego terminu np. pomijając tylko niedziele i święta. Na marginesie, w grudniu dla niektórych nie jest jasne, czy Wigilię Bożego Narodzenia także mogą pominąć przy obliczaniu terminu. Podobny kłopot niektórzy mają w tzw. Wielkim Tygodniu i w Poniedziałek Wielkanocny.

Jeszcze innym sposobem spotykanym w błędnej praktyce liczenia terminów jest wliczanie dnia, w którym strona została pouczona o obowiązku dokonania czynności do długości terminu. Wyjaśniając-  jeśli ktoś otrzymał wezwanie do uzupełnienia braków formalnych pozwu 12 kwietnia, to błędne licząc dokonuje takiego obliczenia (12 kwietnia – dzień pierwszy, 13- kwietnia – dzień drugi, 14 kwietnia - dzień trzeci, 15 kwietnia – dzień czwarty, 16 kwietnia – dzień piąty, 17 kwietnia – dzień szósty, 18 kwietnia – dzień siódmy).

Uprzedzając dalsze informacje, prawidłowo tzw. odliczanie upływu terminy powinno się rozpocząć w tym przykładzie 13 kwietnia jako dzień pierwszy a skończyć 19 kwietnia jako dzień siódmy, czyli ostatni dzień na dokonanie danej czynności procesowej.

W praktyce bywa różnie. Rzecz w tym, że sądy zobowiązując do dokonania czynności  w określonym terminie:
1. nie pouczają ani nie podają jak liczyć taki termin
2. nie określają praktycznie datą, kiedy taki termin upływa

Wynika to m.in. z tego, że większość prawników została nauczona na studiach, jak się liczy terminy. Sądy wychodzą z założenia, że każdy to powinien wiedzieć. Niestety nie wszyscy o tym wiedzą.   Ponadto podawanie w ten sposób terminu jest praktyczne, przy określaniu terminu pismem przesłanym listem – Sąd z góry nie może wiedzieć, kiedy strona odbierze list, zatem bieg terminu rozpoczyna się dopiero od dnia odbioru przesyłki. W powyższym przykładzie – przesyłka odebrana 12 kwietnia – termin upływu pierwszego dnia obliczamy na 13go kwietnia.Sposób liczenia terminów regulują przepisy. 

W praktyce sposób liczenia terminów opiera się na regulacjach zawartych w kodeksie cywilnym.

Art.  111 kodeksu cywilnego

§  1. Termin oznaczony w dniach kończy się z upływem ostatniego dnia.

§  2. Jeżeli początkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, nie uwzględnia się przy obliczaniu terminu dnia, w którym to zdarzenie nastąpiło.

Tak oznaczone terminy mało mówią osobom nie znającym się na prawie. Brak  przejrzystego wyjaśnienia tego przepisu budzi jak wskazano szereg wątpliwości.

Kłopoty z liczeniem terminów zdarzają się zarówno w postępowaniu cywilnym administracyjnym jak i karnym:

Przykładowo w postanowieniu Sądu Okręgowego w Łodzi V Kz 831/16:
"Obwiniony wniósł zażalenie na powyższe zarządzenie wskazując, iż uchybił terminowi jedynie jeden dzień, a nie jak wskazano w zarządzeniu o prawie miesiąc. Ponadto podał, iż mylnie zakładał, że dni wole od pracy są wyłączone z okresu 7 dniowego w jakim należało wnieść sprzeciw."

W razie wątpliwości lepiej wcześniej aniżeli później dokonać czynności, a w przypadku wątpliwości – najlepiej skonsultować sprawę z adwokatem lub radcą prawnym.


Co się stanie jeśli przegapimy termin

I tu ponownie należy przypomnieć, że najlepiej skonsultować sprawę niezwłocznie z prawnikiem, zapewne poradzi jak przywrócić termin lub skutecznie dokonać czynności o ile będzie to jeszcze możliwe
Samodzielne podejmowanie czynności naprawczych obarczone jest dużym ryzykiem popełnienia błędu. Warto mieć to na uwadze, zwłaszcza w sytuacji, gdy tak z pozoru prosta czynność jak liczenie terminów dotychczas sprawiała kłopot. Trudno zatem przyjąć, że samodzielnie wówczas uda się „naprawić” przegapienie terminu.


W sprawach o rozwód warto przejrzeć też :Pozew o rozwód z orzekaniem o winie

Poznań, dnia 03-04-2017

Sąd Okręgowy w Poznaniu
Wydział XII Cywilny
Ul. Stanisława Hejmowskiego 2
61-736 Poznań

Powód: Janina Kwaśniewska
Ul. Młyńska 1a; 61-729 Poznań
PESEL 74050215784


Pozwany: Jan Kwaśniewski  
PESEL 75040421537
Ul. Szyperska 14; 61-745 Poznań

Pozew o rozwód
z orzeczeniem winy

W imieniu własnym o:
  1.  rozwiązanie małżeństwa zawartego w dniu 14 lutego 2000 roku w USC w Poznaniu przez rozwód z orzekaniem o winie pozwanego
  2. zasądzenie od pozwanego na rzecz powódki kosztów postępowania wg. norm przepisanych

Uzasadnienie

Strony zawarły związek małżeński przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego w Poznaniu 14 lutego 2000 roku.

Dla stron był to pierwszy związek małżeński.

Małżeństwo stron układało się zgodnie jedynie początkowo.

W trakcie małżeństwa z czasem dochodziło do przemocy ze strony męża, przytrzymywania, sporadycznych uderzeń powiązanych z nocnymi awanturami. Być może mieliśmy wiele problemów, ale nic nie usprawiedliwiało fizycznej przemocy. Mąż agresją reagował na uwagi o jego niewłaściwym zachowaniu

Czarę goryczy przelało znalezienie rozmów męża na facebooku, z inną kobietą. Rozmowy te wskazywały, że ich znajomość ma charakter intymny – w załączeniu zestawienie tych rozmów.

Dowód: wydruki rozmów pozwanego na Facebook’u
Dowód: przesłuchanie stron

W tej sytuacji nie mam już siły kontynuować małżeństwa.

Dla mnie związek małżeński nie istnieje. Łączy nas tylko kredyt hipoteczny, wspólne mieszkanie, ale tę sprawę będę rozwiązywać po rozwodzie.

Chcę orzeczenia o winie męża. Jego zachowanie doprowadziło do rozpadu związku.

Uważam, że strony przestały darzyć się uczuciem. Pomiędzy stronami ustało też pożycie fizyczne. Powyższe miało miejsce ok. 3 lat przed złożeniem pozwu.

Rok przed złożeniem pozwu pozwana wyprowadziła się od powoda i strony nie prowadzą wspólnego gospodarstwa domowego.

Strony nie widzą możliwości trwania w małżeństwie i są w tym przekonaniu zdecydowane. Nie widzą także możliwości naprawienia związku.

Strony nie mają małoletnich dzieci ze związku małżeńskiego.


Mając powyższe na uwadze, wnoszę jak na wstępie.

Janina Kwaśniewska


Załączniki:
1)      odpis skrócony aktu małżeństwa w oryginale  wraz z kopią dla strony przeciwnej
2)      dowód uiszczenia opłaty 600 złotych opłaconej na rachunek Sądu Okręgowego w Poznaniu
3)      wydruki z Facebook’a

4)      odpis pozwu i wszystkich załączników dla pozwanego

Rozwód - Czy pisanie na Facebooku to już zdrada ?


W sprawach o rozwód pojawiło się ostatnio zapytanie, czy pisanie na Facebook’u jest uważane za zdradę.

Wyjaśnić należy, że pojęcie „zdrady” jest bardzo ogólne.  Kodeks rodzinny i opiekuńczy w tym zakresie określa kilka zasad obowiązujących małżonków w związki małżeńskim. Mianowicie małżonkowie mają równe prawa i obowiązki w małżeństwie. Są obowiązani do wspólnego pożycia, do wzajemnej pomocy i wierności oraz do współdziałania dla dobra rodziny, którą przez swój związek założyli.

Pojęcie lojalności małżeńskiej dalece wykracza poza kwestie np. samej zdrady małżeńskiej rozumianej jako współżycie z inną osobą.

Jak wskazał jeden z sądów powołując się na stanowisko Sądu Najwyższego – małżonkowie zobowiązani są do wzajemnej lojalności i przyzwoitego zachowania wobec siebie przez cały czas trwania małżeństwa. Jeśli ich nie właściwe zachowanie stało się przyczyną rozkładu pożycia, ponoszą tego skutki w postaci możliwości przypisania im winy rozkładu ze wszystkimi tego konsekwencjami (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 21 marca 2003 r. sygn. II CKN 1270/00, Lex nr 78843).

Co nieco w kwestii lojalności małżeńskiej znaleźć też można w poniższym zwiastunie:


Rzecz w tym, że o ile pisanie na Facebooku będzie uznane za nielojalne, ale nie doprowadzi do rozpadu związku – to w praktyce może to nie mieć znaczenia dla sprawy. Z kolei jeśli zostanie za uznane za nielojalne i za prowadzące do rozpadu związku – to należy się liczyć z orzekaniem winy.

Co ciekawe, jeśli oboje małżonkowie pozwalają sobie zachowanie polegają cena pisaniu na Facebook’u, które zostałoby uznane za nielojalne i które zostałoby uznane z prowadzące do rozpadu związku – to sąd nie będzie ingerował w stopień tego zawinienia. Nie będzie istotne, czy korespondencja jednego z małżonków jest bardziej lub mniej obszerna. Najzwyczajniej sąd uzna, że wina leży po stronie jednego i drugiego małżonka. Jak wskazał cytowany już sąd co istotne, przepis art. 57 § 1 k. r. o. nie wprowadza przy tym rozróżnienia stopnia winy małżonków.

W każdej sprawie, gdy rozważane są okoliczności mogące wpłynąć na zawinienie małżonka w rozkładzie pożycia warto skonsultować sprawę z radcą prawnym lub adwokatem.

W sprawach o rozwód warto przejrzeć też :


Czy warto mieć adwokata w sprawie o rozwód – część I

Czy warto mieć adwokata w sprawie o rozwód – część I
Osoby przygotowujące się do sprawy o rozwód często zastanawiają się, czy warto mieć adwokata lub radcę prawnego w sprawie. Z jednej strony część osób woli pozostawić sprawę o rozwód w relacji mąż-żona i nie mieszać osób trzecich (pełnomocników) do sprawy. Z innej strony przyczyną rezygnacji z udziału adwokata w sprawie o rozwód są względy czysto finansowe – koszt usług adwokackich w sprawach o rozwód czasami zniechęca (tutaj można zobaczyć przykładowo ile kosztuje adwokat w sprawie o rozwód).

Zatem czy warto mieć adwokata w sprawie o rozwód?  Odpowiedź na to pytanie nie jest jednoznaczna.Z pewnością w każdej kancelarii adwokackiej i radcowskiej zasadą będzie zalecanie korzystania z usług prawnika do sprawy o rozwód. Podstawowym powodem, dla którego, ogólnie ujmując, warto skorzystać ze wsparcia adwokata czy radcy prawnego jest fakt, że sprawa o rozwód jest kwestią przede wszystkim prawną. O wiele łatwiej i bezpieczniej poruszać się w sferze, z którą na co dzień nie ma się do czynienia, z przewodnikiem w zakresie wszelkich kwestii prawnych związanych z rozejściem się małżonków.

Niemniej, poniżej postaramy się przedstawić kilka kwestii, które w praktyce są rozważanie, gdy przychodzi zmierzyć się z decyzją, czy przybrać w sprawie adwokata czy też nie. Warto przy okazji wyjaśnić kilka kwestii związanych z obecnością na rozprawie z adwokatem lub radcą prawnym. Poniżej postaramy się przeanalizować, kiedy szczególnie warto występować z adwokatem w sprawie o rozwód, a kiedy ryzyko występowania bez adwokata w sprawie o rozwód jest mniejsze. Wyodrębnimy kilka sytuacji procesowych, które wskazują na zakres ryzyka w sprawie, co pozwoli skalkulować, czy rezygnacja z adwokata nie jest pozorną oszczędnością.


Gdy rozwód jest z orzekaniem o winie


Pierwsza z omawianych sytuacji czyli rozwód z orzekaniem o winie stron. W takiej sprawie  obecność adwokata lub radcy prawnego jest wysoce zalecana. Dlaczego warto mieć adwokata w sprawie o rozwód z orzekaniem o winie stron? Ponieważ kwestia orzekania o winie może rodzić daleko idące konsekwencje finansowe. Orzekanie o winie przy rozwodzie małżonków może głównie przełożyć się na kwestie finansowe, a mianowicie na obowiązek dożywotniego alimentowania drugiego małżonka. Tym samym nie zainwestowanie w obronę czy w kwestie wykazywania winy drugiej strony – może okazać się złudną oszczędnością. Zaznaczyć należy, że orzekanie o winie, sposób dowodzenia winy, selekcja zarzutów i argumentów obrony jak i strony dowodzącej winy wymaga pewnego doświadczenia. Nijako „rzucenie” wszystkiego „na stół” nie jest najlepszym sposobem. Choćby z takich względów jak brak przejrzystości stawianych zarzutów, czy też zwykły stres.  

Warto wspomnieć i o tym, że sąd w trakcie przesłuchania może ograniczać zakres wypowiedzi, prosząc o skupienie się na sprawach istotnych dla sprawy. Takie sytuacje przy braku odpowiedniego przygotowania, mogą prowadzić niechcący do pominięcia wypowiedzi istotnych, które dla sądu wstępnie nie wyglądały na zmierzające do ujawnienie winy lub niewinności.

Warto też pamiętać i o tym, że w sprawie o rozwód poruszane są okoliczności z całego wspólnego życia małżonków. Nie da się w ciągu jednego przesłuchania stron opowiedzieć wszystkiego i to dokładnie. Takie przesłuchanie trwać może od 30 minut do ponad dwóch godzin. Trzeba zatem skumulować, wyselekcjonować i w prawidłowy sposób przedstawić przed sądem swoje argumenty. Skupić się na najważniejszych i je uwypuklić tak, by nie ginęły w gąszczu innych relacji o pożyciu małżeńskim.

Samodzielne przygotowanie jest wprawdzie możliwe, ale subiektywne podejście do sprawy utrudnia przesianie kłębów informacji o własnym małżeństwie.

Gdy rozwód jest bez orzekania o winie


Sytuacja, w której strony zamierzają rozwieść się bez orzekania o winie daje największy komfort przy decydowaniu o udziale adwokata w sprawie o rozwód. Jeżeli wszystkie kwestie strony uzgodniły, są zgodne, nie ma żadnych oznak, że druga strona może lekceważyć postanowienia, drugą stronę, działać podstępnie itp. – wówczas strony często rezygnują z pomocy adwokata lub radcy prawnego w sprawie o rozwód. I niejednokrotnie zapewne sprawy kończą się polubownie i strony rozchodzą się zadowolone z wyniku sprawy, w którym poradziły sobie bez adwokata czy radcy prawnego.

Rzecz w tym, że w praktyce zdarza się, że jedna ze stron próbuje wykorzystać ugodowe podejście do rozwodu drugiego małżonka. W ten sposób niejako ugrywa lepszą pozycję i sytuację, a drugi małżonek nie będąc świadomym zagrożeń prawnych (wszak bez konsultacji z prawnikiem).

W takiej sytuacji, tzn. gdy istnieją przypuszczenia, że w negocjowaniu warunków rozwodu druga strona korzysta z pomocy prawnika, dla choćby tzw. równowagi pozycji stron w negocjacjach – warto zasięgnąć porady prawnika.Warto także by udział w przygotowaniu pism procesowych brał prawnik. Wszelkie sformułowania są istotne prawnie.

Dodać należy jeszcze jedną kwestię. Otóż wniosek o rozwód bez orzekania o winie można zmienić w każdej chwili. Co to oznacza? Mianowicie w trakcie sprawy o rozwód każda ze stron może się rozmyśleć się w swoim stanowisku i zażądać rozwodu z winy współmałżonka. Może też zmienić zdanie, co do innych kwestii związanych z rozwodem. 

I takie sytuacje się zdarzają w praktyce. Czasami nieświadoma tego faktu druga strona potrafi przyznać się do winy, myśląc, że rozwód będzie bez orzekania o winie, a następnie jest zaskakiwana zmianą procesową stanowiska małżonka.

Co więcej, zmiana stanowiska, może nastąpić także po orzeczeniu wyrokiem rozwodu przez sąd okręgowy. Wówczas możliwe jest w apelacji dokonanie zmiany stanowiska odnośnie winy.

Zatem mimo z pozoru wspólnego uzgodnienia stanowiska, warto jest rozważyć, czy i na ile w sprawie możemy sobie pozwolić ujawnić, by nie popaść w tarapaty.

Zaznaczyć należy, iż rolą adwokata czy radcy prawnego w sprawie o rozwód nie jest antagonizowanie małżonków. Rolą adwokata lub radcy prawnego przy sprawie o rozwód  w takim przypadku jest pomoc w przygotowaniu uzgodnień, przygotowanie do rozprawy i przypilnowanie, by ugodzone kwestie zostały ostatecznie i skutecznie orzeczone przez sąd. Przypilnowanie, by żadne niespodzianki się nie przytrafiły

Stąd też nawet, gdy strony są zgodne, warto rozważyć  wsparcie adwokata lub radcę prawnego.

W kolejnej części wpisu przedstawimy inne sytuacje związane z udziałem adwokata i tym czy warto, czy też jest zalecana skorzystanie z pomocy prawnej w sprawie o rozwód.

Zapraszamy także do przeglądania innych wpisów na blogu – korzystając z opcji  wyszukiwania tematów lub kolejnych wpisów.

Post można komentować na FB lub na dole niniejszej strony.


Pozew o Rozwód - Nie znam adresu małżonka - Jak rozpocząć sprawę

Jednym z pytań kierowanych przez osoby zamierzające uzyskać rozwód, jest kwestia ustalenia adresu małżonka, z którym kontakt się urwał.

W pierwszej kolejności należy w takiej sytuacji zwrócić się do bazy PESEL, która powinna nam udzielić informacji o zarejestrowanym adresie osoby..

Sam wniosek o udostępnienie danych z bazy PESEL należy uzasadnić - np. wskazując, ze zamierza się uzyskać rozwód i dane adresowe męża, żony są niezbędne by wszcząć sprawę sądową o rozwód.

Link do wniosku z baz PESEL
http://www.cpd.mswia.gov.pl/udostepnianie_danych/wzory_wnioskow_i_akty_prawne

W dalszej kolejności, jeśli poszukiwania nie przyniosą rezultatu - można złożyć do sądu wniosek o ustanowienie kuratora dla osoby nieznanej z miejsca pobytu.

Pozew o rozwód – Kto pierwszy ten lepszy?

Część osób zapytujących adwokata o sprawy rozwodowe zwraca się z zapytaniem, czy ma złożyć pozew o rozwód czy też ma poczekać aż druga strona pierwsza złoży pozew o rozwód.

Nierzadko spotyka się sytuacje, gdzie takie osoby albo mają poczucie i że muszą zdążyć ze złożeniem pozwu o rozwód przed małżonkiem i ponaglają z jego pilnym złożeniem, albo też ma wątpliwości czy warto być pierwszym przy składaniu pozwu o rozwód i odwlekają tę decyzję.

Osoby te zastanawiają się, czy złożenie pozwu o rozwód „jako pierwszy” daje przewagę nad małżonkiem, np. niektóre osoby zakładają, że składając pozew wcześniej będzie łatwiej dowodzić winy drugiej strony. Wychodzą z założenia, że skoro sąd zobaczy, że jako pierwszy jeden małżonek złożył pozew o rozwód, to trudno przypuszczać, że może być winny.

Z innej strony część osób rozważa wręcz odwrotnie, tzn. czy złożenie pozwu jako pierwszy nie będzie uznane, że to ta osoba dąży do rozpadu związku i przez to będzie orzeczona jej wina.

Założenia te nie mają oparcia w przepisach.


Otóż warto wiedzieć, że złożenie pozwu o rozwód „jako pierwszy” nie rzutuje na merytoryczne rozpoznanie sprawy. Sąd orzekając rozwód nie zwraca uwagi przy orzekaniu winy na to, kto pierwszy złożył pozew. Nie patrzy ani na jedną ani na drugą stronę podejrzliwie za to, że złożyła pozew czy też nie złożyła jako pierwsza.

Złożenie pozwu rozwodowego powoduje od strony formalnej następujące konsekwencje
1. Powództwo wzajemne o rozwód jest niedopuszczalne
2. W czasie trwania procesu o rozwód nie może być wszczęta odrębna sprawa o rozwód albo o separację
3. Strona pozwana w sprawie o rozwód może jednak również żądać rozwodu albo separacji

Warto wiedzieć, że wyjątkowo może jednak być opłacalnym procesowo złożenie pozwu o rozwód jako pierwszy. Praktycznie ma to miejsce w sytuacjach pozwów rozwodowych, w których może wystąpić element właściwości sądu innego państwa.

Może się bowiem zdarzyć tak, że złożenie pozwu o rozwód w danym kraju będzie decydowało, że sąd tego kraju będzie wyłącznie właściwy do rozpoznania sprawy o rozwód.

W razie pytań lub wątpliwości zawsze warto tę kwestię skonsultować z adwokatem lub radcą prawnym.

Warto pamiętać, że prowadzenie sprawy o rozwód to nie tylko napisanie pozwu, czy też złożenie pozwu do sądu ale niejednokrotnie także szereg innych czynności, które pomagają organizacyjnie uzyskać satysfakcjonujące rozwiązanie w tej trudnej życiowo sytuacji. Zatem pośpiech w składaniu pozwu nie jest wskazany, zwłaszcza bez uprzedniego dobrego przemyślenia sprawy czy skonsultowania sprawt z adwokatem lub radcą prawnym.

W razie pytań pozostajemy do dyspozycji
Tel 61 641 64 61


Zobacz też:

Rozwód Poznań Właściwy Wydział Sądu


Sprawy o rozwód w apelacji poznańskiej trafiają do Sądu Okręgowego w Poznaniu. Zasadniczo o miejscu złożenia pozwu o rozwód decyduje ostatnie miejsce zamieszkania małżonków.  Na chwilę obecną (sierpień 2016 r) sprawa może być rozpatrywana w Sądzie  Okręgowym w Poznaniu w trzech miastach : w Poznaniu, w Lesznie lub w Pile. Warto nadmienić, że w Poznaniu sprawa może trafić do jednego z trzech wydziałów Sądu Okręgowego w Poznaniu. Właściwość tj. do którego z Wydziałów Sądu Okręgowego w Poznaniu trafi sprawa określana jest następująco:Wydział I Cywilny Sądu Okręgowego w Poznaniu;  Wydział rozpatruje sprawy, w których nazwiska powodów zaczynają się na litery od A do J i to z obszaru właściwości Sądów Rejonowych:
- w Gnieźnie,
- Grodzisku Wielkopolskim,
- Nowym Tomyślu,
- Obornikach,
- Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu,
- Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,
- Poznań - Stare Miasto w Poznaniu,
- Szamotułach,
- Śremie,
- Środzie Wielkopolskiej,
- Wolsztynie
- Wrześni 

Wydział XII Cywilny Sądu Okręgowego w Poznaniu; Wydział rozpatruje sprawy, w których nazwiska powodów zaczynają się na litery od K do P i to z obszaru właściwości Sądów Rejonowych:
- w Gnieźnie,
- Grodzisku Wielkopolskim,
- Nowym Tomyślu,
- Obornikach,
- Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu,
- Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,
- Poznań - Stare Miasto w Poznaniu,
- Szamotułach,
- Śremie,
- Środzie Wielkopolskiej,
- Wolsztynie
- Wrześni 


Wydział XVIII Cywilny Sądu Okręgowego w Poznaniu; Wydział rozpatruje sprawy, w których nazwiska powodów zaczynają się na litery od Q do Ż i to z obszaru właściwości Sądów Rejonowych:
- w Gnieźnie,
- Grodzisku Wielkopolskim,
- Nowym Tomyślu,
- Obornikach,
- Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu,
- Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,
- Poznań - Stare Miasto w Poznaniu,
- Szamotułach,
- Śremie,
- Środzie Wielkopolskiej,
- Wolsztynie
- Wrześni 

Wydział XIII Cywilny z siedzibą w Lesznie - do rozpatrywania spraw z obszaru właściwości Sądów Rejonowych w:
- Gostyniu,
- Kościanie,
- Lesznie
- Rawiczu.

Wydział XIV Cywilny z siedzibą w Pile - do rozpatrywania spraw z obszaru właściwości Sądów Rejonowych w:
- Chodzieży,
- Pile,
- Trzciance,
- Wągrowcu
- Złotowie.

O ile sprawa zostanie nie zostanie skierowania do odpowiedniego wydziału - sytuacja powoda od strony prawnej nie jest w żadne sposób zagrożona, nie musi podejmować żadnych czynności. Sąd bowiem z urzędu przekieruje sprawę zarządzeniem do właściwego wydziału. O tym, w jakim ostatecznie wydziale została zarejestrowana sprawa o rozwód w Sądzie Okręgowym w Poznaniu, powód zostanie poinformowany praktycznie pierwszym pismem z sądu.

Dodatkowo na bieżąco można śledzić stan postępowania w swojej sprawie poprzez weryfikację na portalu informacyjnym Sądu Apelacyjnego w Poznaniu.

Dane o portalach dostępne są na stronie http://portal-informacyjny.blogspot.com/
oraz na http://www.poznan-kancelaria.pl/portal_informacyjny_poznan.html

W razie wątpliwości w każdej sprawie o rozwód - informacji o właściwości sądu, właściwym wydziale udzieli Państwa adwokat lub radca prawny, względnie mogą Państwo uzyskać informacje w tym zakresie także w biurze obsługi interesanta w Sądzie Okręgowym w Poznaniu.


W razie pytań pozostajemy do dyspozycji
Tel 61 641-64-61


Jak poradzić sobie z rozwodem ?


Rozwód to często bardzo skomplikowana życiowo sprawa. Co do zasady jest to życiowo bardzo istotne zdarzenie mające często wpływ na wiele innych spraw.

Na naszej stronie zamieszczamy film analizujący postępowanie rozwodowe w bardzo szerokim aspekcie.  

Film polecany dla zarówno tych, które rozważają wzięcie rozwodu jak i tych, którzy się rozwodzą albo już się rozwiedli.

Jeżeli strona okaże się interesująca, zachęcamy do udostępnienia jej znajomym.

W filmie zobaczymy m.in:
- wpływ rozwodu na dzieci i na wychowanie dzieci
- wpływ rozwodu na nowy związek
- o zrozumieniu procesu rozwodu, poprzez pryzmat całej - sytuacji rozwodzącego sie - w ujęciu szerszym aniżeli sama sprawa rozwodowa
- czy decydować się na rozwód
- co towarzyszy rozwodowi i dlaczego jest to traumatyczne przeżycie
- jak zrozumieć rozwód
- o tym czy warto poświęcić się ratowaniu związku zamiast dążyć do rozwodu
- o wpływie statusu ekonomicznego na kwestie rozwodu
o przystosowywaniu się do życia po rozwodzie
- o rodzicielstwie - nad dziećmi własnymi i z nowego związku
- wpływ emocji i gniewu na proces rozwoduKancelaria nie brała udziału w przygotowaniu filmu. Nie jest też w żaden sposób związana z jego produkcją, czy też publikacją.

Film może okazać się przydatną wskazówką dla osób rozwodzących się lub będących po rozwodzie.


W razie pytań lub wątpliwości zachęcamy do kontaktu z kancelarią 

Tel 61 641 64 61


Portal Informacyjny Sąd Apelacyjny w Poznaniu - informacje o sprawach o rozwód i nie tylko

W sprawach o rozwód każdej osobie zależy na jak najszybszym dostępie do informacji, co aktualnie dzieje się we własnej sprawie o rozwód. Część osób w tym celu regularnie dzwoni do swojego pełnomocnika, część regularnie sprawdza akta swojej sprawy o rozwód. Warto w tym miejscu wspomnieć o daleko idącym udogodnieniu dla osób żyjących w stresie spowodowanym własną rozprawą rozwodową, jej przebiegiem i oczekiwaniem na kolejny termin rozprawy rozwodowej.

Otóż informatyzacja sądów w ostatnim czasie przeszła do kolejnego etapu, który będzie korzystny dla każdej osoby, która prowadzi przed sądem sprawę.  Doszło bowiem  do scentralizowania tzw. portali informacyjnych w ramach poszczególnych apelacji.Portale informacyjne, to nic innego jak portal dostępu do własnych spraw prowadzonych przed sądami.

Co warto wiedzieć o portalach informacyjnych:
- zarejestrowanie się w portalu jednej apelacji, obejmuje dostęp do spraw wszystkich sądów w zakresie danego Sądu Apelacyjnego
- usługa dostępu do własnych akt poprzez portal jest darmowa
- portal informacyjny dostępny jest przez całą dobę
- portal informacyjny dostępny jest z każdego komputera z dostępem do internetu
- w portalu informacyjnym nie są dostępne pisma składane przez strony, są natomiast zamieszczane informacje, o tym, że strona złożyła pismo procesowe;
- możliwość uzyskania informacji nie tylko o bieżących dokumentach i czynnościach, ale też o wszystkich w danej sprawie
- archiwizacja spraw zakończonych i dostęp do sprawy zakończonej wraz z wszystkimi dotychczasowymi danymi
- system na bieżąco informuje na podany adres mailowy o każdej zachodzącej w systemie zmianie danych, w tym o dokonywanych czynnościach w sprawie

Jakie dane można uzyskać z portalu informacyjnego

- dane stron i pełnomocników stron
- na jakim etapie znajduje się sprawa,
- jakie czynności wykonuje sąd, referendarz, sekretariat
- jakie są termityny posiedzeń sądowy, zarówno rozpraw, jak i posiedzeń niejawnych
- jakie dokumenty zostały w sprawie sporządzone np. wyroki, postanowienia, protokołu, uzasadnienia
- powiązania z innymi sprawami

Jak wygląda rejestracja

- po wejściu na stronę portalu informacyjnego system właściwie poprowadzi każdego, jakie dane w formularzy ma wskazać, jakie dane musi zaakceptować
 - po wypełnieniu formularza i zaakceptowaniu regulaminów należy udać się z dokumentem tożsamości do właściwego sądu apelacyjnego (w Poznaniu można także do Sądu Okręgowego) i tam też uzyska się pierwsze hasło do systemu, które przy pierwszym logowaniu należy zmienić na własne hasło
- loginem zawsze jest numer PESEL
- hasło – pierwsze otrzymuje się w sądzie pokazując dowód osobisty, kolejne hasła ustawia się samodzielnie
   
Uzyskiwanie dostępu do akt – następuje zarówno automatycznie jaki na wniosek.

Jakie zakładki są dostępne w portalu informacyjnym
- sprawy – w tym istnieje możliwość wyszukiwania spraw
- czynności
- posiedzenia
- wnioski


Osoby, które posiadały dostęp do portali informacyjnych w poprzedniej wersji mają możliwość dokonania przeniesienia swoich danych poprzez tzw. migrację danych do portalu informacyjnego Sądu Apelacyjnego w Poznaniu.

Adres strony z portalami informacyjnymi sądów:

lub na stronie


W razie pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu.

Radca prawny
Marcin Butkiewicz
Tel 61 641 64 61