Rozwód - świadek - wezwanie na sprawę o rozwód


Poniżej prezentujemy, jak wygląda przykładowe wezwanie na rozprawę rozwodową świadka. 
Prosimy zwrócić szczególną uwagę na pouczenia, w tym w zakresie terminu 3 dni na składanie wniosku o zwrot kosztów stawiennictwa.

Wezwania – w zależności od sądu - mogą różnić się, także w zakresie udzielanych pouczeń.


Poznań, dnia 27 czerwca 2017 r.
Sygnatura akt I C 777/17/7
(w odpowiedzi należy podać datę i sygn. akt)
Jan Kowalski
ul. Słonych Paluszków 2/1
61-736 POZNAŃ

Termin:            29 września 2017 r. godz. 10:30     
Stawiennictwo: osobiste obowiązkowe

WEZWANIE ŚWIADKA

Sąd Okręgowy w Poznaniu I Wydział Cywilny wzywa Pana, aby w dniu 20 września 2017 r. o godz. 10:30 stawił się w tym Sądzie w sali nr 0001, gdzie będzie przesłuchany w charakterze świadka w sprawie z powództwa Agaty Kwaśniewskiej przeciwko Janowi Kwaśniewskiemu - o rozwód.
Sąd zwraca się z uprzejmą prośbą o udostępnienie numeru telefonu, celem umożliwienia Sądowi nawiązania bezpośredniego kontaktu w przypadku nagłej potrzeby procesowej. Informację proszę podać na piśmie, wskazując sygnaturę sprawy, bądź mailem na adres wydzial1@poznan.so.gov.pl.

NA ZARZĄDZENIE SĘDZIEGO
z up. Kierownika sekretariatu
stażysta Anna Walenty

Niniejsze pismo nie wymaga podpisu własnoręcznego na podstawie § 19 ust. 4 zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej jako właściwie zatwierdzone w sądowym systemie teleinformatycznym.


POUCZENIE
1.                   Każda osoba wezwana przez sąd jako świadek, biegły lub tłumacz powinna się stawić w miejscu, dniu i godzinie wskazanych w wezwaniu i pozostać do zwolnienia.
2.                   Za nieusprawiedliwione niestawiennictwo, nieuzasadnioną odmowę złożenia zeznań, przyrzeczenia lub opinii albo za nieusprawiedliwione opóźnienie w złożeniu opinii sąd skaże świadka, biegłego, tłumacza na grzywnę w kwocie do 5.000 zł (art. 274 § 1 k.p.c., art. 276 § 1 i art. 287 k.p.c. w zw. z art./ 163 § 1 k.p.c.), a w razie ponownego niestawiennictwa świadka – niezależnie od nałożenia nowej grzywny – może zarządzić jego przymusowe sprowadzenie (art. 274 § 1 k.p.c.).
3.                   Usprawiedliwienie niestawiennictwa z powodu choroby wymaga przedstawienia zaświadczenia potwierdzającego niemożność stawienia się na wezwanie sądu, wystawionego przez lekarza sądowego (art. 2141 § 1 k.p.c.). Informacje o miejscach, dniach i godzinach przyjęć lekarzy sądowych, wraz z ich imieniem i nazwiskiem oraz numerem telefonu, wywiesza się na tablicach w siedzibach sądów, prokuratur, komend i komisariatów Policji, innych organów uprawnionych do prowadzenia dochodzeń, okręgowej rady adwokackiej i rady okręgowej izby radców prawnych, właściwym dla obszaru właściwości danego sądu okręgowego, a także w miejscach wykonywania zawodu lekarza przez lekarzy sądowych [art. 8 ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 3 ustawy o lekarzu sądowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 123, poz. 849, z późn. zm.)].
4.                   Świadkowi, osobie towarzyszącej świadkowi, jeżeli świadek nie mógł stawić się na wezwanie sądu bez opieki tej osoby oraz biegłemu/tłumaczowi, nie będącemu funkcjonariuszem organów procesowych powołanych przez sąd, przysługuje zwrot kosztów podróży własnym samochodem lub innym odpowiednim środkiem transportu – z miejsca jego zamieszkania do miejsca wykonywania czynności sądowej na wezwanie sądu, noclegu oraz utrzymania w miejscu wykonywania czynności sądowej w wysokości rzeczywiście poniesionych, racjonalnych i celowych kosztów oraz zwrot zarobku lub dochodu utraconego z powodu stawiennictwa na wezwanie sądu, nawet gdyby pomimo stawienia się w sądzie świadek nie został przesłuchany. Utratę zarobku lub dochodu oraz wysokość pozostałych kosztów, związanych ze stawiennictwem w sądzie, świadek oraz osoba towarzysząca świadkowi, jeżeli świadek nie mógł stawić się na wezwanie sądu bez opieki tej osoby, powinni należycie wykazać (udokumentować) [art. 85 ust. 1, 3 i 4, art. 86 ust. 1 i 4, art. 87 ust. 1 oraz art. 88 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych]. Warunek racjonalności, celowości i rzeczywistej wartości, obowiązuje w przypadku pozostałych kosztów, czyli wynagrodzenia za utracony zarobek/dochód, kosztów noclegu i utrzymania.
5.                   Wnioskując o wypłatę wynagrodzenie za utracony zarobek/dochód, należy przedstawić zaświadczenie z zakładu pracy o wysokości utraconego wynagrodzenia w wysokości jego przeciętnego dziennego zarobku lub dochodu brutto, w oparciu o zasady, obowiązujące przy ustalaniu należnego pracownikowi ekwiwalentu pieniężnego za urlop. [art. 86 ust. 2 ustawy o kosztach w postępowaniu cywilnym] Na przedstawionym w Sądzie zaświadczeniu powinna widnieć adnotacja/oświadczenie Pracodawcy: „Wynagrodzenie we wskazanej kwocie nie zostanie pracownikowi wypłacone”. W przypadku osób, prowadzących własną działalność gospodarczą, należy przedłożyć deklarację podatkową za ostatni rok podatkowy. Górną granicę tych należności stanowi równowartość 4,6% kwoty bazowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, której wysokość, ustaloną według odrębnych zasad, określa ustawa budżetowa.
6.                   Wszelkie należności, przyznane w oparciu o rozliczenie stawki za kilometr, przejechany przy wykorzystaniu własnego samochodu, wypłacane są w pierwszej kolejności na konto bankowe wnioskodawcy, a w pozostałych przypadkach w kasie Sądu. Jednocześnie Sąd uprzejmie prosi, aby każdy, kto będzie wnioskował o zwrot należności, posiadał przy sobie numer własnego konta bankowego. Jeśli takiego nie ma, może podać numer konta innej osoby ze wskazaniem imienia, nazwiska i adresu korespondencyjnego tej osoby. Przyznane należności zostaną niezwłocznie przelane na podane przez wnioskodawcę konto bankowe.
7.                   Zwrot należności związanych ze stawiennictwem na wezwanie sądu nie przysługuje świadkowi zatrudnionemu w organie władzy publicznej, jeżeli powołany został do zeznawania w związku  z tym zatrudnieniem, W tym przypadku świadkowi służy prawo do należności na zasadach określonych w przepisach regulujących wysokość i warunki ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju tzn. na zasadzie  delegacji z macierzystej jednostki organu władzy publicznej [art. 88a ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych].
8.                   Biegłemu powołanemu przez sąd przysługuje wynagrodzenie za wykonaną pracę - w wysokości uwzględniającej wymagane kwalifikacja, potrzebny do wydania opinii czas i nakład pracy – oraz zwrot poniesionych przez niego wydatków niezbędnych do wydania opinii – na podstawie złożonego rachunku [art. 89. Ust. 1i 2 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych].
9.                   Tłumaczom przysięgłym przysługuje wynagrodzenie za wykonane czynności w wysokości określonej w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości w sprawie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego (Dz. U. z 2005 r. Nr 15, poz. 131, z późn. zm.).
10.               Biegłemu lub tłumaczowi wezwanemu przez sąd, w razie nieskorzystania z jego usług, przysługuje zwrot utraconego zarobku lub dochodu. Wynagrodzenie za utracony zarobek lub dochód przyznaje się biegłemu lub tłumaczowi, uwzględniając ich kwalifikacje i czas zużyty w związku z wezwaniem. Utratę zarobku lub dochodu oraz ich wysokość biegły lub tłumacz powinien należycie wykazać (udokumentować, z godnie z pkt. 5 pouczenia) [art. 90a ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych].
11.               Świadkowi oraz osobie towarzyszącej świadkowi, jeżeli świadek nie mógł stawić się na wezwanie Sądu bez opieki tej osoby, biegłemu lub tłumaczowi wezwanemu przez sąd w kilku sprawach na ten sam dzień, przyznaje się należności związane ze stawiennictwem na wezwanie Sądu tylko raz [art. 87 ust. 2 i art. 90b ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych].
12.               W wypadku gdy obowiązujące przepisy przewidują przyznanie stronie należności w związku z jej udziałem w postępowaniu sądowym, należności te przyznaje się stronie w wysokości przewidzianej dla świadków [art. 91 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych].
13.               Zwrot wydatków, utraconego zarobku lub dochodu, wynagrodzenia i kosztów podróży przyznaje się na wniosek świadka, biegłego lub tłumacza złożony na piśmie lub ustanie do protokołu rozprawy. Wniosek o przyznanie należności związanych ze stawiennictwem na wezwanie Sądu składa się ustanie do protokołu lub na piśmie, w terminie 3 dni od dnia zakończenia czynności z udziałem osoby uprawnionej do tych należności, a w przypadku osoby towarzyszącej świadkowi, jeżeli świadek nie mógł stawić się na wezwanie Sądu bez opieki tej osoby – w terminie 3 dni od zakończenia czynności z udziałem świadka, któremu ona towarzyszyła [art. 92 ust. 1 i 2 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych]. Wniosek złożony po upływie terminu podlega oddaleniu.
14.               Zasady ustalania należności określone zostały szczegółowo w ustawie z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w postępowaniu cywilnym [art. 85 – 93]. Jednocześnie Sąd informuje, że określone w przytoczonych przepisach stawki stanowią górny ich poziom, w związku  z czym Sąd zastrzega sobie prawo do ich indywidualnego ustalania.
15.               Pracodawca ma obowiązek zwolnić pracownika od pracy na czas niezbędny do stawienia się na wezwanie sądu; za czas tego zwolnienia pracodawca nie wypłaca pracownikowi wynagrodzenia, a jedynie wystawia zaświadczenie o utraconych zarobkach.  [§ 6 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy Dz. U. nr 60, poz. 281 ze zm.].
 • Dlaczego ludzie się rozwodzą
 • Rozwód-Nowy Partner- kiedy można rozpocząć nowy związek ?
 • Rozwód - Terapia małżeńska - Mediacja
 • Rozwód a inne sprawy dotyczące władzy rodzicielskiej i kontaktów z dzieckiem
 • Rozwód - Jak NIE LICZYĆ terminów
 • Pozew o rozwód z orzekaniem o winie
 • Rozwód - Czy pisanie na Facebooku to już zdrada ?
 • Czy warto mieć adwokata w sprawie o rozwód – część I
 • Pozew o Rozwód - Nie znam adresu małżonka - Jak rozpocząć sprawę
 • Pozew o rozwód – Kto pierwszy ten lepszy?
 • Rozwód Poznań Właściwy Wydział Sądu
 • Jak poradzić sobie z rozwodem ?
 • Portal Informacyjny Sąd Apelacyjny w Poznaniu - informacje o sprawach o rozwód i nie tylko
 • Ile kosztuje rozwód ? Ile kosztuje adwokat w sprawie o rozwód ?
 • Rozwód a zasiłek socjalny na seks
 • Rozwód statystyki - komu Władza Rodzicielska
 • Rozwód a uregulowanie kontaktów dziecka z dziadkami
 • Rozwód a władza rodzicielska zmiany w przepisach
 • Rozwód z winy znęcającego się małżonka - odszkodowanie za pobicie
 • Rozwód Poznań - nauczanie ks. Natanka o instytucji małżeństwa
 • Rozwód a Odwołanie Darowizny a Posty na Facebook'u
 • Rozwód a Ławnicy
 • Rozwód Poznań - O co pyta sąd na sprawie o rozwód?
 • Rozwód Poznań - Wpływ rozwodu na małoletnie dziecko
 • Pozew o rozwód bez orzekania o winie
 • Rozwód Poznań a Przemoc w Rodzinie
 • Rozwód Poznań - umowa o orzeczenie rozwodu bez orzekania winy
 • Uprawomocnienie się wyroku rozwodowego przed Sądem Okręgowym w Poznaniu
 • Sprawa o rozwód - Zachowanie terminów pism procesowych z UE
 • Sprawa o rozwód Sąd Okręgowy w Poznaniu – a Sąd Najwyższy
 • Rozwód Poznań - Jestem Mamy i Taty


 • 0 komentarze:

  Prześlij komentarz

  Możesz skomentować ten wpis w tym miejscu