Rozwód - świadek - wezwanie na sprawę o rozwód


Poniżej prezentujemy, jak wygląda przykładowe wezwanie na rozprawę rozwodową świadka. 
Prosimy zwrócić szczególną uwagę na pouczenia, w tym w zakresie terminu 3 dni na składanie wniosku o zwrot kosztów stawiennictwa.

Wezwania – w zależności od sądu - mogą różnić się, także w zakresie udzielanych pouczeń.


Poznań, dnia 27 czerwca 2017 r.
Sygnatura akt I C 777/17/7
(w odpowiedzi należy podać datę i sygn. akt)
Jan Kowalski
ul. Słonych Paluszków 2/1
61-736 POZNAŃ

Termin:            29 września 2017 r. godz. 10:30     
Stawiennictwo: osobiste obowiązkowe

WEZWANIE ŚWIADKA

Sąd Okręgowy w Poznaniu I Wydział Cywilny wzywa Pana, aby w dniu 20 września 2017 r. o godz. 10:30 stawił się w tym Sądzie w sali nr 0001, gdzie będzie przesłuchany w charakterze świadka w sprawie z powództwa Agaty Kwaśniewskiej przeciwko Janowi Kwaśniewskiemu - o rozwód.
Sąd zwraca się z uprzejmą prośbą o udostępnienie numeru telefonu, celem umożliwienia Sądowi nawiązania bezpośredniego kontaktu w przypadku nagłej potrzeby procesowej. Informację proszę podać na piśmie, wskazując sygnaturę sprawy, bądź mailem na adres wydzial1@poznan.so.gov.pl.

NA ZARZĄDZENIE SĘDZIEGO
z up. Kierownika sekretariatu
stażysta Anna Walenty

Niniejsze pismo nie wymaga podpisu własnoręcznego na podstawie § 19 ust. 4 zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej jako właściwie zatwierdzone w sądowym systemie teleinformatycznym.


POUCZENIE
1.                   Każda osoba wezwana przez sąd jako świadek, biegły lub tłumacz powinna się stawić w miejscu, dniu i godzinie wskazanych w wezwaniu i pozostać do zwolnienia.
2.                   Za nieusprawiedliwione niestawiennictwo, nieuzasadnioną odmowę złożenia zeznań, przyrzeczenia lub opinii albo za nieusprawiedliwione opóźnienie w złożeniu opinii sąd skaże świadka, biegłego, tłumacza na grzywnę w kwocie do 5.000 zł (art. 274 § 1 k.p.c., art. 276 § 1 i art. 287 k.p.c. w zw. z art./ 163 § 1 k.p.c.), a w razie ponownego niestawiennictwa świadka – niezależnie od nałożenia nowej grzywny – może zarządzić jego przymusowe sprowadzenie (art. 274 § 1 k.p.c.).
3.                   Usprawiedliwienie niestawiennictwa z powodu choroby wymaga przedstawienia zaświadczenia potwierdzającego niemożność stawienia się na wezwanie sądu, wystawionego przez lekarza sądowego (art. 2141 § 1 k.p.c.). Informacje o miejscach, dniach i godzinach przyjęć lekarzy sądowych, wraz z ich imieniem i nazwiskiem oraz numerem telefonu, wywiesza się na tablicach w siedzibach sądów, prokuratur, komend i komisariatów Policji, innych organów uprawnionych do prowadzenia dochodzeń, okręgowej rady adwokackiej i rady okręgowej izby radców prawnych, właściwym dla obszaru właściwości danego sądu okręgowego, a także w miejscach wykonywania zawodu lekarza przez lekarzy sądowych [art. 8 ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 3 ustawy o lekarzu sądowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 123, poz. 849, z późn. zm.)].
4.                   Świadkowi, osobie towarzyszącej świadkowi, jeżeli świadek nie mógł stawić się na wezwanie sądu bez opieki tej osoby oraz biegłemu/tłumaczowi, nie będącemu funkcjonariuszem organów procesowych powołanych przez sąd, przysługuje zwrot kosztów podróży własnym samochodem lub innym odpowiednim środkiem transportu – z miejsca jego zamieszkania do miejsca wykonywania czynności sądowej na wezwanie sądu, noclegu oraz utrzymania w miejscu wykonywania czynności sądowej w wysokości rzeczywiście poniesionych, racjonalnych i celowych kosztów oraz zwrot zarobku lub dochodu utraconego z powodu stawiennictwa na wezwanie sądu, nawet gdyby pomimo stawienia się w sądzie świadek nie został przesłuchany. Utratę zarobku lub dochodu oraz wysokość pozostałych kosztów, związanych ze stawiennictwem w sądzie, świadek oraz osoba towarzysząca świadkowi, jeżeli świadek nie mógł stawić się na wezwanie sądu bez opieki tej osoby, powinni należycie wykazać (udokumentować) [art. 85 ust. 1, 3 i 4, art. 86 ust. 1 i 4, art. 87 ust. 1 oraz art. 88 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych]. Warunek racjonalności, celowości i rzeczywistej wartości, obowiązuje w przypadku pozostałych kosztów, czyli wynagrodzenia za utracony zarobek/dochód, kosztów noclegu i utrzymania.
5.                   Wnioskując o wypłatę wynagrodzenie za utracony zarobek/dochód, należy przedstawić zaświadczenie z zakładu pracy o wysokości utraconego wynagrodzenia w wysokości jego przeciętnego dziennego zarobku lub dochodu brutto, w oparciu o zasady, obowiązujące przy ustalaniu należnego pracownikowi ekwiwalentu pieniężnego za urlop. [art. 86 ust. 2 ustawy o kosztach w postępowaniu cywilnym] Na przedstawionym w Sądzie zaświadczeniu powinna widnieć adnotacja/oświadczenie Pracodawcy: „Wynagrodzenie we wskazanej kwocie nie zostanie pracownikowi wypłacone”. W przypadku osób, prowadzących własną działalność gospodarczą, należy przedłożyć deklarację podatkową za ostatni rok podatkowy. Górną granicę tych należności stanowi równowartość 4,6% kwoty bazowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, której wysokość, ustaloną według odrębnych zasad, określa ustawa budżetowa.
6.                   Wszelkie należności, przyznane w oparciu o rozliczenie stawki za kilometr, przejechany przy wykorzystaniu własnego samochodu, wypłacane są w pierwszej kolejności na konto bankowe wnioskodawcy, a w pozostałych przypadkach w kasie Sądu. Jednocześnie Sąd uprzejmie prosi, aby każdy, kto będzie wnioskował o zwrot należności, posiadał przy sobie numer własnego konta bankowego. Jeśli takiego nie ma, może podać numer konta innej osoby ze wskazaniem imienia, nazwiska i adresu korespondencyjnego tej osoby. Przyznane należności zostaną niezwłocznie przelane na podane przez wnioskodawcę konto bankowe.
7.                   Zwrot należności związanych ze stawiennictwem na wezwanie sądu nie przysługuje świadkowi zatrudnionemu w organie władzy publicznej, jeżeli powołany został do zeznawania w związku  z tym zatrudnieniem, W tym przypadku świadkowi służy prawo do należności na zasadach określonych w przepisach regulujących wysokość i warunki ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju tzn. na zasadzie  delegacji z macierzystej jednostki organu władzy publicznej [art. 88a ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych].
8.                   Biegłemu powołanemu przez sąd przysługuje wynagrodzenie za wykonaną pracę - w wysokości uwzględniającej wymagane kwalifikacja, potrzebny do wydania opinii czas i nakład pracy – oraz zwrot poniesionych przez niego wydatków niezbędnych do wydania opinii – na podstawie złożonego rachunku [art. 89. Ust. 1i 2 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych].
9.                   Tłumaczom przysięgłym przysługuje wynagrodzenie za wykonane czynności w wysokości określonej w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości w sprawie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego (Dz. U. z 2005 r. Nr 15, poz. 131, z późn. zm.).
10.               Biegłemu lub tłumaczowi wezwanemu przez sąd, w razie nieskorzystania z jego usług, przysługuje zwrot utraconego zarobku lub dochodu. Wynagrodzenie za utracony zarobek lub dochód przyznaje się biegłemu lub tłumaczowi, uwzględniając ich kwalifikacje i czas zużyty w związku z wezwaniem. Utratę zarobku lub dochodu oraz ich wysokość biegły lub tłumacz powinien należycie wykazać (udokumentować, z godnie z pkt. 5 pouczenia) [art. 90a ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych].
11.               Świadkowi oraz osobie towarzyszącej świadkowi, jeżeli świadek nie mógł stawić się na wezwanie Sądu bez opieki tej osoby, biegłemu lub tłumaczowi wezwanemu przez sąd w kilku sprawach na ten sam dzień, przyznaje się należności związane ze stawiennictwem na wezwanie Sądu tylko raz [art. 87 ust. 2 i art. 90b ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych].
12.               W wypadku gdy obowiązujące przepisy przewidują przyznanie stronie należności w związku z jej udziałem w postępowaniu sądowym, należności te przyznaje się stronie w wysokości przewidzianej dla świadków [art. 91 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych].
13.               Zwrot wydatków, utraconego zarobku lub dochodu, wynagrodzenia i kosztów podróży przyznaje się na wniosek świadka, biegłego lub tłumacza złożony na piśmie lub ustanie do protokołu rozprawy. Wniosek o przyznanie należności związanych ze stawiennictwem na wezwanie Sądu składa się ustanie do protokołu lub na piśmie, w terminie 3 dni od dnia zakończenia czynności z udziałem osoby uprawnionej do tych należności, a w przypadku osoby towarzyszącej świadkowi, jeżeli świadek nie mógł stawić się na wezwanie Sądu bez opieki tej osoby – w terminie 3 dni od zakończenia czynności z udziałem świadka, któremu ona towarzyszyła [art. 92 ust. 1 i 2 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych]. Wniosek złożony po upływie terminu podlega oddaleniu.
14.               Zasady ustalania należności określone zostały szczegółowo w ustawie z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w postępowaniu cywilnym [art. 85 – 93]. Jednocześnie Sąd informuje, że określone w przytoczonych przepisach stawki stanowią górny ich poziom, w związku  z czym Sąd zastrzega sobie prawo do ich indywidualnego ustalania.
15.               Pracodawca ma obowiązek zwolnić pracownika od pracy na czas niezbędny do stawienia się na wezwanie sądu; za czas tego zwolnienia pracodawca nie wypłaca pracownikowi wynagrodzenia, a jedynie wystawia zaświadczenie o utraconych zarobkach.  [§ 6 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy Dz. U. nr 60, poz. 281 ze zm.].
 • Dlaczego ludzie się rozwodzą
 • Rozwód-Nowy Partner- kiedy można rozpocząć nowy związek ?
 • Rozwód - Terapia małżeńska - Mediacja
 • Rozwód a inne sprawy dotyczące władzy rodzicielskiej i kontaktów z dzieckiem
 • Rozwód - Jak NIE LICZYĆ terminów
 • Pozew o rozwód z orzekaniem o winie
 • Rozwód - Czy pisanie na Facebooku to już zdrada ?
 • Czy warto mieć adwokata w sprawie o rozwód – część I
 • Pozew o Rozwód - Nie znam adresu małżonka - Jak rozpocząć sprawę
 • Pozew o rozwód – Kto pierwszy ten lepszy?
 • Rozwód Poznań Właściwy Wydział Sądu
 • Jak poradzić sobie z rozwodem ?
 • Portal Informacyjny Sąd Apelacyjny w Poznaniu - informacje o sprawach o rozwód i nie tylko
 • Ile kosztuje rozwód ? Ile kosztuje adwokat w sprawie o rozwód ?
 • Rozwód a zasiłek socjalny na seks
 • Rozwód statystyki - komu Władza Rodzicielska
 • Rozwód a uregulowanie kontaktów dziecka z dziadkami
 • Rozwód a władza rodzicielska zmiany w przepisach
 • Rozwód z winy znęcającego się małżonka - odszkodowanie za pobicie
 • Rozwód Poznań - nauczanie ks. Natanka o instytucji małżeństwa
 • Rozwód a Odwołanie Darowizny a Posty na Facebook'u
 • Rozwód a Ławnicy
 • Rozwód Poznań - O co pyta sąd na sprawie o rozwód?
 • Rozwód Poznań - Wpływ rozwodu na małoletnie dziecko
 • Pozew o rozwód bez orzekania o winie
 • Rozwód Poznań a Przemoc w Rodzinie
 • Rozwód Poznań - umowa o orzeczenie rozwodu bez orzekania winy
 • Uprawomocnienie się wyroku rozwodowego przed Sądem Okręgowym w Poznaniu
 • Sprawa o rozwód - Zachowanie terminów pism procesowych z UE
 • Sprawa o rozwód Sąd Okręgowy w Poznaniu – a Sąd Najwyższy
 • Rozwód Poznań - Jestem Mamy i Taty


 • 3 komentarze:

  1. W naszym prostym zyciu milosc odgrywa bardzo szczególna role. Teraz jestesmy w stanie uczynic twoje zycie milosne zdrowym i nie ma miejsca na zadne klopoty. Wszystko to jest mozliwe dzieki AGBAZARA TEMPLE OF SOLUTION. Pomógl mi rzucic zaklecie, które przywrócilo mojego zaginionego kochanka z powrotem na 48 godzin, które zostawily mnie dla innej kobiety. mozesz takze skontaktowac sie z nim ( agbazara@gmail.com ) lub WhatsApp / Call: ( +2348104102662 ), i byc szczesliwym na wieki, tak jak teraz z jego doswiadczeniem.

   OdpowiedzUsuń
  2. Interesujące jest to co piszesz. Sama niedawno będę brała rozwód i nawet nie pomyślałabym o tym, aby wzywać świadków na rozprawę. Szczególnie dlatego, że biorę rozwód za granicą. Przyjeżdżają do mnie rodzice, jednak nie wiem czy samo to wystarczy, aby powołać ich na świadków skoro na stałe tam nie mieszkają.

   OdpowiedzUsuń
  3. Ten komentarz został usunięty przez autora.

   OdpowiedzUsuń

  Możesz skomentować ten wpis w tym miejscu